Veelgestelde vragen

Participeren Go To Top

Voor wie is BUFFERfund geschikt?

BUFFERfund is met name geschikt voor beleggers die streven naar een stabielere rendementsontwikkeling dan met een directe belegging in aandelen mogelijk is.

Op korte termijn betekent dit dat het fonds bij opwaartse marktbewegingen kan achterblijven. Daar staat tegenover dat in een neergaande markt de waardedaling van het fonds naar verwachting duidelijk beperkter zal zijn.

Op lange(re) termijn heeft het fonds als doelstelling beter te renderen dan de gemiddelde aandelenmarkt.

Hoe kan ik participeren in BUFFERfund?

U kunt participeren in BUFFERfund door het inschrijfformulier volledig in te vullen en tezamen met de aangegeven bescheiden op te sturen.

Kan ik ook participeren als BV of alleen in privé?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen participeren in BUFFERfund.

Wat is het minimale bedrag dat ik moet inleggen om te participeren?

Het minimale bedrag om te participeren in het fonds is € 100.000. Elke vervolgstorting dient minimaal € 5.000 te bedragen.

Valt BUFFERfund onder toezicht van de AFM?

Participeren in BUFFERfund is slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer. Dit betekent dat het fonds en haar beheerder zijn uitgezonderd van het toezicht door de AFM. Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder die het fonds beheert en rapporteert daarover ook periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V.

Kan ik op ieder moment in- en uitstappen?

In- en uitstappen kan kosteloos op iedere werkdag waarop de beurzen in Nederland en Duitsland geopend zijn.

Wordt het rendement per jaar automatisch uitgekeerd?

Nee, het rendement is verdisconteerd in de koerswaarde van uw belegging. Er wordt dus geen dividend uitgekeerd.

Hoe kan ik jaarlijks inkomen uit BUFFERfund genereren, dus vergelijkbaar met rente en/of dividend?

U kunt inkomen uit uw belegging genereren door periodiek een deel van uw participaties te liquideren. Dergelijke opnames dienen minimaal € 5.000 te bedragen en de waarde van uw resterende participaties dient na gedeeltelijke verkoop altijd minimaal € 100.000,- te blijven.

Hoe kan ik het verloop van mijn beleggingen in BUFFERfund volgen?

Iedere dag waarop de Duitse en Nederlandse beurs geopend zijn, wordt op onze website een koers gepubliceerd. Formeel is er echter sprake van een indicatieve koers omdat deze koers niet dagelijks wordt gecontroleerd door onze administrateur. Aan het einde van iedere kalendermaand wordt de officiële koers gepubliceerd.

Heeft BUFFER Invest BV enige zeggenschap over mijn geld? Kan BUFFER Invest BV er vrij over beschikken?

BUFFER Invest B.V. is bevoegd om de door de participanten ingelegde gelden te beleggen overeenkomstig de voorwaarden van het fonds zoals beschreven in het Informatie Memorandum. De Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds beschikt namens de participanten over het vermogen van het fonds.

Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 2,017% tot 5,38% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2018). De hoogte van het forfaitair bepaald rendement is afhankelijk van de omvang van het vermogen in Box 3. Zie voor details de uitleg van de belastingdienst.

Indien u via een vennootschap in BUFFERfund belegt, zijn de koersresultaten uit deze belegging onderdeel van het resultaat voor belastingen van de vennootschap.

Is het mogelijk om het management van het fonds te spreken?

Het is BUFFER Invest (als beheerder van BUFFERfund) er veel aan gelegen om snel en duidelijk met (potentiële) participanten te communiceren. Dat doen wij voornamelijk via de website. Indien u toch nog vragen heeft kunt u die het beste per mail of via het contactformulier stellen, waarna wij indien gewenst contact met u opnemen.

Beleggingsbeleid Go To Top

Op welke manier worden de beleggingen binnen het fonds beheerd?

Het fonds koopt, om zijn doelstellingen te bereiken, beleggingscertificaten die aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Vooralsnog zijn dat met name (Capped) Bonus Certificaten en Discount Certificaten. Deze certificaten zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde, momenteel vooral de Eurostoxx50 index. Dagelijks wordt vastgesteld of de certificaten voldoen aan de vooraf door ons vastgestelde criteria. Eén van de criteria is bijvoorbeeld dat van het (Capped) Bonus Certificaat de BUFFER (het verschil tussen de actuele stand van de Eurostoxx50 en de ondergrens van deze index, zoals vastgesteld in het certificaat) niet te klein of te groot wordt. Als deze afstand te klein wordt, dreigt de Bonusaflossing verloren te gaan en verkopen we het certificaat om direct nieuwe certificaten aan te schaffen. Dit is ons Dynamisch Risico Management (DRM). Als de BUFFER te groot wordt, is door de maximale Bonusaflossing die geldt voor een Capped certificaat, het resterend rendement te gering en verkopen wij het certificaat om plaats te maken voor een nieuw. Dit heet ons Dynamisch Winst Management (DWM). Daarnaast hebben we ook Reverse Capped Bonus Certificaten in ons fonds, om winst te maken als de beurs (flink) daalt. Ook voor deze certificaten passen wij dagelijks DRM en DWM toe. Voor de gehele portefeuille monitoren wij de verwachte waardemutatie als onze benchmark (de Eurostoxx50 index) in korte tijd met 10% in koers daalt. Het beleid is er op gericht de verwachte waardemutatie tussen minimaal 3% en maximaal 7% te houden.

Hoe selecteert de fondsmanager de beleggingen van het fonds?

Wij selecteren onze (Capped) Bonus en Discount Certificaten uit het aanbod van honderdduizenden van deze producten. Eén van de belangrijke criteria is hoe de certificaten op koersschommelingen van de markt reageren. Wij hebben programma's waarin deze zogenaamde delta's van de certificaten direct worden berekend. Die monitoring geldt niet alleen voor de nog aan te schaffen certificaten, maar ook voor de certificaten in portefeuille en vindt dagelijks plaats.

Is de strategie van BUFFERfund veilig en aantrekkelijk genoeg om zo mijn hele vermogen te beleggen?

Wij adviseren niet uw gehele vermogen in ons fonds te beleggen. BUFFERfund is te vergelijken met een gewone belegging in aandelen. Alle aandelenbeleggingen, en dat geldt dus ook voor BUFFERfund, gaan gepaard met de daarbij behorende risico's. Spreiding van uw beleggingen, over verschillende regio’s, sectoren, en ook over verschillende beleggingsmethoden, verlaagt uw totale beleggingsrisico.

Waarom gebruikt het fonds ook Reverse Bonus Certificaten?

Reverse Bonus certificaten leveren met name winst in geval van grote koersdalingen van de onderliggende index. Het doel van deze certificaten is het verlies van het fonds te beperken in tijden van grote koersdalingen. Bij grote koersstijgingen is er met deze reverse certificaten het risico van verlies. Dat vereist actief beheer van deze certificaten (DRM). Per saldo zal, mede door het gebruik van reverse certificaten, het fonds een gelijkmatiger koersverloop hebben dan de onderliggende index.

Wat is precies het voordeel van het gebruik van DWM en DRM? Is dit ook bewezen?

DWM en DRM passen we toe op (Capped) Bonus Certificaten. (Capped) Bonus Certificaten hebben grote voordelen, zoals een vast rendement ook bij dalende koersen. Er is echter ook een aantal aspecten waarmee we goed rekening houden. Ten eerste is er flink verlies mogelijk als de koers van de aan het certificaat gekoppelde index de ondergrens van het certificaat neerwaarts doorbreekt. Door de certificaten tijdig te verkopen, voorkomen wij die doorbraak en beperken wij de verliezen (DRM). Een ander aandachtspunt, geldig voor de Capped variant van de Bonus Certificaten, is dat door de maximale aflossing de resterende winst na een forse koersstijging van de onderliggende index nog maar beperkt is. Wij verkopen dan deze certificaten en kopen nieuwe met een hoger winstperspectief (DWM). Wij hebben ons systeem getest over de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2015. De backtest gaf goede resultaten ten opzichte van de benchmark (EURO STOXX 50 GR TR index) in combinatie met een geringere beweeglijkheid. Hierbij willen wij benadrukken dat de resultaten van een backtest altijd indicatief zijn en geen enkele garantie bieden voor de toekomst.

Ontvangt het fonds ook dividend op de Certificaten?

Nee, dividenden zijn in de prijs verdisconteerd.

Over Bonus en Discount Certificaten Go To Top

Wat zijn Bonus Certificaten?

Bonus Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. De certificaten lossen op de einddatum af tegen een vooraf vastgestelde Bonuskoers, op voorwaarde dat de onderliggende aandelenindex niet op of onder een eveneens vooraf vastgesteld niveau komt. De reguliere Bonus Certificaten profiteren mee als de koers van de onderliggende waarde tot boven de Bonuskoers stijgt. Bij de Capped Bonus Certificaten is de Bonuskoers tevens de maximum afloskoers, waardoor deze certificaten niet profiteren van een stijging van de onderliggende waarde tot boven de Bonuskoers. Als compensatie is de Bonuskoers van deze Capped certificaten hoger dan de Bonuskoers van de certificaten zonder Cap.

Wat zijn Discount Certificaten?

Discount Certificaten zijn beursgenoteerde beleggingsproducten die openbaar genoteerd staan aan de Duitse beurzen. Het zijn producten met een door de uitgevende instelling gegarandeerde aflossing die gelijk is aan de koers van de onderliggende waarde, waarbij een vooraf vastgesteld maximum geldt. Het Discount Certificaat wordt altijd met een korting ten opzichte van de koers van de onderliggende waarde verhandeld.

Zijn Bonus en Discount Certificaten op alle aandelen en indices beschikbaar?

In Duitsland is een zeer groot aanbod van verschillende soorten certificaten op diverse aandelen en indices. In totaal zijn er op ieder moment zo’n 200.000 producten beschikbaar.

Welke factoren hebben invloed op de prijsvorming van Bonus Certificaten?

De volgende factoren hebben o.a. invloed op de prijs van het certificaat:

- het verschil tussen een eventuele bovengrens van het certificaat (maximale aflossing) en de actuele koers van de onderliggende index

- het verschil tussen de barrière van de onderliggende index en de actuele koers van de onderliggende index

- de resterende looptijd van het certificaat

- de actuele koersbeweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende index

- het algemene renteniveau

- de dividendontwikkeling van de onderliggende index

- de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling.

Wie onderhoudt de markt in certificaten?

De markt in Duitsland, met name in Frankfurt en Stuttgart, wordt in feite door de uitgevende instellingen (allemaal grote banken) onderhouden. De markt is zeer liquide met bied- en laatprijzen die meestal niet ver uit elkaar liggen.

Zijn alle certificaten qua voorwaarden hetzelfde? Of zijn er verschillen per bank/uitgevende instelling?

Certificaten kunnen per uitgevende instelling verschillen. Er zijn ook diverse soorten, bijvoorbeeld certificaten die profiteren als de index in waarde daalt, elk met hun eigen voorwaarden. Niet alle certificaten zijn even aantrekkelijk. Onze toegevoegde waarde zit mede in selectie van de beste certificaten.

Wat is het verschil tussen direct beleggen in een index of in een certificaat op de index?

Met een directe belegging in de index is er een gehele afhankelijkheid van de grillen van de markt. Grote winsten zijn mogelijk, maar koersdalingen vertalen zich direct in een negatief beleggingsresultaat. Een certificaat verandert de verhouding tussen het risico en het rendement van de belegging. Meestal wordt niet volledig geprofiteerd van hele sterke koersstijgingen van de index. Daar staat tegenover dat bij (beperkte) koersdalingen van de index toch een positief rendement mogelijk is.

Wat gebeurt er met de waarde van het certificaat als deze door de barrière gaat?

Als de ondergrens van het certificaat onverhoopt is doorbroken, volgt het certificaat in principe de koers van de onderliggende index, minus het nog uit te keren dividend.

Kan ik die producten niet gewoon zelf kopen? Waar heb ik BUFFERfund eigenlijk voor nodig?

U kunt de onderliggende producten zelf kopen, maar niet via de gewone Nederlandse banken. U dient dus een broker te vinden die al deze producten in Nederland aanbiedt, of zelf een rekening in Duitsland te openen.

Echter, de markt in Duitsland bestaat uit meer dan 200.000 certificaten. Onze toegevoegde waarde bestaat onder meer uit het selecteren van de beste producten uit dit aanbod en ook het beheren van een dergelijke portefeuille daarna.

Als Bonus en Discount Certificaten zo uniek zijn qua risico/rendement, waarom belegt dan niet iedereen in deze producten?

Certificaten zijn, om uiteenlopende redenen, niet of nauwelijks op de Nederlandse beurs te kopen; onbekend en dus onbemind. De markt in Duitsland is bijzonder groot, daar zijn er dus wel veel beleggers mee bezig.

Waarom worden deze producten wel in Duitsland en niet in Nederland op de markt gebracht?

In Nederland worden er af en toe producten naar de markt gebracht met dezelfde karakteristieken als de Duitse certificaten. De Duitse markt is echter veel groter dan de Nederlandse. Internationale banken hebben zich helemaal gericht op deze markt, met als gevolg dat nu meer dan 500.000 verschillende gestructureerde producten aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Al deze producten zijn uitstekend verhandelbaar met kleine verschillen tussen bied- en laatkoersen.

Risico's Go To Top

Is een participatie in BUFFERfund te vergelijken met defensief beleggen, zoals in obligaties?

BUFFERfund is niet te vergelijken met het beleggen in obligaties. Er is weliswaar sprake van een behoudende benadering, maar de koppeling met de onderliggende aandelenindex maakt dat er wel degelijk een index- en dus aandelenrisico is verbonden aan het product. Dit is bij een obligatie niet het geval (wat overigens zeker niet betekent dat daar geen risico’s aan verbonden zijn).

Is een participatie in BUFFERfund gezien de zeer lage volatiliteit als een vorm van defensief beleggen te beschouwen?

De kwalificatie defensief en offensief wordt doorgaans afgeleid van de verdeling tussen aandelen en obligaties. Een fonds met bijvoorbeeld 80% obligaties en 20% aandelen wordt dan als defensief beschouwd.

Bij een halvering van de aandelenkoersen in korte tijd lijdt een dergelijk fonds, in geval van gelijkblijvende obligatiekoersen, dus 10% verlies. BUFFERfund zou in een dergelijke situatie een groter verlies kunnen lijden, afhankelijk hoe en in welke tijdspanne een dergelijke beursdaling plaatsvindt.

BUFFERfund zou bijvoorbeeld, indien sprake is van hoge volatiliteit, 75% CBC en 25% Reverse CBC kunnen aanhouden. Met de CBC zal bij een beursdaling van 50% het verlies onder de huidige omstandigheden uitkomen op circa 34%, Door de RCBC is onze winst dan mogelijk 5%. Het totale verlies is in dat geval 29%. Dat is veel beter dan de beurs (min 50%), maar nog een stuk slechter dan een klassiek defensief fonds.
Als echter na de 50% koersdaling de koersen vervolgens min of meer stabiliseren, en de volatiliteit in eerste instantie hoog is, zal BUFFERfund naar verwachting (door de bonus) in een jaar tot 15% terugwinnen. Dus ook als koersen niet herstellen van de koersklap. Dat betekent uiteindelijk een verlies van 14%, terwijl koersen 50% zijn gedaald.
Let wel, dit blijft een van de scenario's en in werkelijkheid kunnen de cijfers afwijken. Dat geldt ook voor een reguliere defensieve portefeuille. Een defensieve portefeuille kan namelijk ook verlies maken op het obligatiedeel van de portefeuille. Als de 50% daling van de aandelenkoersen bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een stijgende rente, wordt het verlies op een defensieve portefeuille (veel) groter dan 10%. De obligaties zullen door de stijgende rente in koers dalen. Maar ook voor BUFFERfund kunnen de cijfers (tijdelijk) minder gunstig uitpakken. Als de volatiliteit van de aandelenkoersen gedurende de koersdaling flink stijgt, wordt het verlies van BUFFERfund groter dan de berekende 29%.

De actuele (relatief) lage volatiliteit van BUFFERfund toont aan dat wij zo defensief mogelijk opereren. Verder is het rendementsperspectief van BUFFERfund onder vrijwel alle omstandigheden gunstiger dan dat van een klassieke defensieve portefeuille.

Kan ik mijn hele inleg in BUFFERfund kwijtraken?

Theoretisch is dat het geval, net als met alle aandelengerelateerde beleggingen. Omdat wij nagenoeg geheel in indices beleggen, is een totaalverlies alleen mogelijk als de indices naar een waarde van nihil tenderen. Een andere theoretische mogelijkheid de gehele inleg kwijt te raken is dat alle banken die certificaten hebben uitgegeven waarin het fonds belegt failliet gaan en er geen enkele restwaarde van de certificaten meer is.

Stel dat de beurs crasht, moet ik dan mogelijk bijstorten?

Nee. Wij zullen nooit posities aangaan die, in welk negatief scenario dan ook, leiden tot verplichte bijstorting. Concreet betekent dit dat er niet met geleend geld wordt belegd.

Wat gebeurt er als de beheerder, BUFFER Invest BV, failliet zou gaan?

Indien BUFFER Invest BV failliet zou gaan heeft dat geen gevolgen voor de waarde van uw belegging. De participaties en gelden staan namelijk op naam van de onafhankelijke Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds. De Stichting zal in geval van een faillissement van de beheerder, na overleg met de participanten, een nieuwe beheerder aanstellen of de posities verkopen en de waarde van de participaties uitkeren aan de participanten.

Via welke bank belegt BUFFERfund en wat gebeurt er als deze bank failliet zou gaan?

De Stichting Bewaring BUFFERfunds houdt een geldrekening aan bij ABNAMRO. Het fonds belegt via DeGiro en Interactive Brokers (IB).

DeGiro is een Nederlandse broker, met toegang tot verschillende wereldwijde beurzen, die in verschillende EU-landen opereert via een MiFID-paspoort.
DeGiro staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De door BUFFERfund bij DeGiro aangeschafte certificaten worden aangehouden bij de bewaarentiteit van DeGiro, die juridisch geheel afgescheiden is van de broker. Een onverhoopt faillissement van DeGiro B.V. heeft derhalve geen gevolgen voor de posities aangehouden bij de bewaarentiteit.

Eventuele saldi die BUFFERfund aanhoudt via DeGiro, lopen in geval van faillissement van DeGiro B.V. geen schade op, aangezien deze liquiditeiten direct op naam van de Stichting Bewaring BUFFERfunds worden gehouden in een geldmarktfonds. Het geldmarktfonds belegt in een grote verscheidenheid aan deposito’s en kortlopende obligaties, waardoor de risico’s zeer klein zijn.

IB is een Amerikaanse broker die onder toezicht staat van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). BUFFERfund heeft bij IB een gesegregeerde rekening, waarvan het saldo is gescheiden van de eigen gelden van de broker. De liquiditeiten op de gesegregeerde rekeningen worden door IB gespreid over de grootste en meest kredietwaardige banken, waarbij nooit meer dan 5% van alle gelden bij één bank wordt aangehouden.

De certificaten die BUFFERfund bij IB aankoopt worden bewaard bij erkende bewaarders (zoals The Depository Trust Company, The Options Clearing Corporation, The CME Clearing House, Euroclear, LCH Clearnet).

Certificaten kennen twee risico’s, namelijk op de onderliggende waarde en op de uitgevende instelling. Is dat niet (dubbel) gevaarlijk?

Dat zijn inderdaad allebei risico's, maar daar wordt de belegger ook voor beloond. Naast het mogelijk te behalen bonusrendement, geeft de uitgevende instelling namelijk impliciet een rentevergoeding. Dat ziet de belegger terug in de prijs van de certificaten. Bij de selectie van de certificaten houden wij rekening met het risico in relatie tot het extra te behalen rendement. Daarnaast beperken wij actief de kredietrisico’s door altijd zoveel mogelijk te spreiden over uitgevende instellingen.

Wat is een groter risico: een belegging in de index of een certificaat op de index?

Het risico hangt onder meer van de karakteristieken van het certificaat af. In het algemeen kan gesteld worden dat bij koersdalingen er een kans is dat het certificaat toch een positief rendement genereert, waar een directe belegging dan zeker tot verlies leidt. Bij zeer grote koersdalingen zullen zowel het certificaat als een directe belegging tegen een fors verlies aan lopen. Afhankelijk van de prijs van het certificaat zal in die situatie het verlies op het certificaat nog iets groter kunnen zijn dan een directe belegging, vanwege het gemis aan dividend. Daarnaast heeft de houder van het certificaat een debiteurenrisico op de uitgevende instelling. Met actief beheer (DRM en DWM, zie fondsprofiel) trachten wij op de gehele portefeuille van certificaten een lager risico te creëren dan op een aandelenbelegging en tegelijkertijd de winstkansen optimaal te houden.

Wie staat garant voor de uitbetaling, inclusief eventueel bonusrendement, van certificaten en tot wanneer?

De garantie tot uitbetaling van certificaten wordt gegeven door de uitgevende financiële instellingen. Dat zijn de grootste internationale banken, allen met tenminste een zogenaamde ‘investment grade’ (minimaal BBB+) rating. Voorbeelden zijn BNP Paribas, UBS, Citi en Goldman Sachs. De garantie tot uitbetaling geldt op de laatste dag van de looptijd. In de meeste gevallen worden de certificaten echter al voor de afloopdatum op de beurs verkocht.

Wat gebeurt er als één van de banken/uitgevende instellingen van de certificaten in de problemen komt?

Het debiteurenrisico is onlosmakelijk verbonden aan certificaten. Alle bankproducten, ook bijvoorbeeld een spaardeposito, kennen echter dat risico. Voor spaardeposito's geldt een garantie, momenteel tot en met € 100.000. Wij beperken het debiteurenrisico door uitsluitend producten van ‘investment grade’ (minimaal BBB+) in ons fonds op te nemen en de posities in het fonds altijd te spreiden over verschillende uitgevende instellingen.

Zijn de risico’s van Reverse Bonus Certificaten groter dan die van gewone Bonus Certificaten?

De Reverse Bonus Certificaten zijn doorgaans koersgevoeliger dan gewone Bonus Certificaten. Bij gelijke BUFFER zal een 10% koersstijging van de onderliggende index tot een groter koersverlies leiden op de Reverse Certificaten dan een 10% koersdaling van de index op de gewone certificaten. Reverse Bonus Certificaten zijn niet helemaal te vergelijken met traditionele short posities op aandelen of een index. Hoewel Reverse Certificaten vaak koersgevoeliger zijn dan reguliere shortposities, kunnen zij een mooi rendement opleveren - ook als de onderliggende index stijgt - zolang de bovengrens maar niet wordt doorbroken. Gewone shortposities leveren nagenoeg altijd verlies op bij een stijging van de index waarin short is gegaan. In tegenstelling tot reguliere shortposities is het maximale verlies bij Reverse Bonus Certificaten in extreme scenario’s nooit groter dan de inleg.

Is BUFFERfund in zogenaamde bear-markten een goede keus?

De ingebouwde BUFFER of barrière die de Bonus Certificaten kenmerkt heeft, zeker als we in tijden van hoge volatiliteit ook Reverse Certificaten aanhouden, een onmiddellijk positief effect bij beperkte dalingen van de markt (tot zo'n 20%). En als het op wat langere termijn bij een beperkte daling blijft, is zelfs een positief rendement haalbaar (dus ook als de markten niet echt herstellen).

Wanneer markten (zeer) langdurig dalen zal ook BUFFERfund niet aan een negatief resultaat kunnen ontkomen. Dat zal naar verwachting echter in bijna alle gevallen toch beter zijn dan een rechtstreekse belegging in de index (zie ook onze backtest).

Is BUFFERfund in zogenaamde bull-markten een slechte keus?

Als de markten snel oplopen zal BUFFERfund in eerste instantie meestal wat achterblijven. Maar iedereen weet dat stijgende beurzen niet eeuwigdurend zijn. Op een gegeven moment komt er een reactie cq correctie. Wij zijn ervan overtuigd dat BUFFERfund, door het specifieke karakter van de Bonus en Discount Certificaten, daar dan minder gevoelig voor zal zijn. "De tijd is onze vriend", waarmee we willen zeggen dat onze manier van beleggen vooral op langere termijn zijn vruchten zal afwerpen.

Wat is de 'Maximum Drawdown' van het fonds?

De ‘Maximum Drawdown’ is de grootste procentuele daling ooit vanaf een historische piek van de koers tot het laagste opeenvolgende koersniveau. De ‘Maximum Drawdown’ wordt berekend op dagbasis en is uitgedrukt als percentage van het koersniveau waarop de grootste daling ooit begon. Feitelijk is de maximum drawdown dus het maximale verlies dat een participant in het fonds heeft kunnen realiseren door in en uit te stappen op de slechtst mogelijke momenten.

De actuele maximum drawdown is altijd te zien op de koersontwikkeling pagina.

Kosten Go To Top

Wat zijn precies de doorlopende kosten van het participeren in BUFFERfund?

De kosten van de belegging zijn als volgt opgebouwd:

- jaarlijkse beheervergoeding van 0,96%

- overige kosten (naar schatting ongeveer 0,10% per jaar)

De lopende (= totale) kosten zijn dus naar schatting 1,06% per jaar en worden maandelijks door de beheerder in rekening gebracht aan het fonds. In de gepubliceerde koersen zijn deze kosten reeds verrekend. Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

In de structuur van de Certificaten die het fonds aankoopt zitten kosten van de uitgevende instelling. Deze kosten zijn echter volledig verdisconteerd in de (markt)prijs van de certificaten zoals die door ons worden beoordeeld.

Moet ik ook in- en uitstapkosten betalen?

Het fonds rekent geen in- en uitstapkosten.

Waarom werken jullie niet met een resultaat afhankelijke beloning / prestatievergoeding?

Wij willen principieel geen resultaat afhankelijke beloningen ontvangen. Iedere vorm van bonusstructuur heeft het risico in zich dat de beheerder in het verlangen om een bovengemiddeld resultaat te halen (te) scherp aan de wind gaat varen. Dit risico achten wij in strijd met de uitgangspunten van BUFFERfund. Wij hebben dus bewust gekozen voor een vaste, maar relatief lage, beloningsstructuur.