Uitleg Reverse Capped Bonus Certificaten

Wat is een Reverse Capped Bonus Certificaat?

Een Reverse Capped Bonus Certificaat (RCBC) is een beursgenoteerd beleggingsproduct met een door de Uitgevende Instelling (meestal een internationaal opererende bank) gegarandeerde Bonusaflossing. Die Bonusaflossing vindt plaats indien de koers van de Onderliggende Waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex, een vooraf vastgestelde Barrière (bovengrens van de koers) gedurende de looptijd van het certificaat nooit heeft geraakt of opwaarts heeft doorbroken. De Bonusaflossing is gelijk aan de vooraf vastgestelde Reversekoers minus de vooraf vastgestelde Bonuskoers. Indien de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de looptijd op of boven de Barrière noteert, vervalt de Bonusaflossing. De aflossing op het eind van de looptijd van het certificaat is dan gelijk aan de stand van de vooraf vastgestelde Reversekoers minus de stand van de Onderliggende Waarde, met als maximum de hoogte van de Bonusaflossing. Als op de einddatum de Onderliggende Waarde lager noteert dan de Bonuskoers, zal het Reverse Capped Bonus Certificaat daar niet van profiteren, omdat de Bonusaflossing de maximale aflossing van het certificaat is.

BUFFERfund belegt uitsluitend in certificaten waarbij de Onderliggende Waarde een (aandelen)index is, zoals de Eurostoxx50. In het vervolg wordt dan ook gesproken over een aandelenindex in plaats van een Onderliggende Waarde.

Wat is de beleggingsdoelstelling van een Reverse Capped Bonus Certificaat?

De doelstelling van een RCBC is onder zo veel mogelijk omstandigheden een positief rendement te behalen, maar in ieder geval bij dalende koersen van de onderliggende index. Met een RCBC kan rendement worden behaald als de onderliggende aandelenindex (sterk) in koers daalt of gelijk blijft in koers. Ook bij stijgende koersen is een mooi rendement mogelijk, zolang de Barrière maar niet opwaarts wordt doorbroken. Het RCBC is bij uitstek een beleggingsinstrument dat een positief rendement oplevert onder negatieve marktomstandigheden, dus als “long” beleggingsproducten een negatief resultaat behalen.

Voorbeeld werking Reverse Capped Bonus Certificaat

RCBC worden uitgegeven door grote internationale banken en krijgen een notering aan de beurs. BUFFERfund richt zich op de Duitse beurs (Frankfurt) omdat daar een grote hoeveelheid certificaten zijn genoteerd. Als de koers van de aandelenindex in absolute termen hoog is, wordt het certificaat meestal met een ratio van bijvoorbeeld 10 of 100 ten opzichte van de index uitgegeven. Onderstaand volgt een voorbeeld van de werking van het RCBC.

Stel de onderliggende index noteert 3500 punten (euro). De ratio van het RCBC is gelijk aan 100. De uitgiftekoers van het RCBC is afgeleid van de maximale Bonusaflossing. Stel de (vooraf vastgestelde) Reversekoers is 5000 punten en de Bonuskoers is gelijk aan 2800 punten. Gegeven de ratio van 100, is dan de maximale Bonusaflossing 22,00 euro. De uitgiftekoers zou dan bijvoorbeeld 20,00 euro kunnen zijn, waardoor het potentiële Bonusrendement bij uitgifte 10,0% bedraagt. Het RCBC krijgt bij uitgifte nog andere belangrijke karakteristieken mee, met name de Aflosdatum en de Barrière. Zo kan het RCBC een looptijd van één jaar hebben en een Barrière van 4200 punten. Indien gedurende de gehele looptijd de onderliggende aandelenindex onder 4200 punten blijft, is de aflossing van het RCBC na een jaar gelijk aan 22,00 euro. De belegger heeft dan ten opzichte van de koers bij uitgifte een rendement behaald van +10,0%. Dat rendement is er zelfs als de index met bijvoorbeeld 10% is gestegen tot 3850 punten (maar nooit boven de 4200 punten noteerde).

Stel nu dat de index op enig moment op of boven 4200 punten noteert. Dan vervalt de Bonusaflossing op 22,00 euro. Op de einddatum lost het certificaat dan af op de vooraf vastgestelde Reversekoers minus de stand van de onderliggende index op de einddatum, met als maximum de (voormalige) Bonusaflossing op 22,00 euro. Als op de einddatum de index bijvoorbeeld 4000 punten noteert (nadat de grens van 4200 eerder opwaarts is doorbroken), is de aflossing op 10 euro (ratio 100, dus (5000 – 4000) / 100). Indien op de einddatum de index lager dan 2800 punten noteert, bijvoorbeeld op 2000 punten, dan is de aflossing op de maximale 22,00 euro. Het maakt niet uit of de index tussentijds op of hoger dan 4200 punten heeft genoteerd.

Grafische weergave uitbetaling Reverse Capped Bonus Certificaten

Onderstaande grafiek toont de afloswaarde van het RCBC (groene lijn) bij verschillende koersniveaus in de EuroStoxx 50 index. De blauwe lijn toont de waardeontwikkeling van een indexbelegging (exclusief dividenden) in de EuroStoxx 50 index bij dezelfde koersniveaus. De groene stippellijn geeft de aankoopprijs van het RCBC weer.

Grafische weergave Reverse Capped Bonus Certificaten onder verschillende scenario’s

Ter illustratie tonen we de theoretische afloswaarde van het RCBC uit het eerdere voorbeeld (aankoop op 20 euro, reversekoers op 5000, barrière op 4200 en bonusaflossing 22,00 euro) in vier verschillende scenario’s van een jaar.

Scenario 1:

De index daalt in een jaar van 3500 naar 2500 punten.

Scenario 2:

De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en doorbreekt tussentijds de barrière van 4200 punten niet opwaarts.

Scenario 3:

De index stijgt van 3500 naar 4000 punten, maar blijft wel het gehele jaar onder de barrière van 4200 punten.

Scenario 4:

De index stijgt van 3500 naar 4000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk boven de barrière van 4200 punten.

Scenario 1:     De index daalt in een jaar van 3500 naar 2500 punten.

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het RCBC gelijk blijft aan de bonuskoers zolang de EuroStoxx 50 niet hoger dan 4200 punten noteert. Op de einddatum is de aflossing op 22,00 euro, gelijk aan de bonuskoers.

Het BC lost af met een winst van 10%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met 28,6% is gedaald.

Scenario 2:     De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en doorbreekt tussentijds de barrière van 4200 punten niet opwaarts.

Ook in dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het RCBC gelijk blijft aan de bonuskoers van 22,00 euro zolang de koers van de EuroStoxx 50 niet stijgt tot boven de 4200 punten. Op de einddatum is de aflossing dus op 22,00 euro, gelijk aan de bonuskoers.

Het BC lost af met een winst van 10%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo ongewijzigd is gebleven.

Scenario 3:     De index stijgt van 3500 naar 4000 punten, maar blijft wel het gehele jaar onder de barrière van 4200 punten.

Net als in scenario 2 blijft de theoretische afloswaarde van het RCBC gelijk aan de bonuskoers van 22,00, omdat de koers van de EuroStoxx 50 (net) niet stijgt tot boven de 4200 punten. Het resultaat van de EuroStoxx 50 is in dit scenario echter wel aanzienlijk beter dan in scenario 2. Op de einddatum is de aflossing van het RCBC op 22,00 euro, gelijk aan de bonuskoers.

Het RCBC lost af met een winst van 10%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met 14,3% is gestegen.

Scenario 4:     De index stijgt van 3500 naar 4000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk boven de barrière van 4200 punten.

In dit scenario is te zien wat er gebeurt als de barrière van het RCBC wordt doorbroken. Zodra de EuroStoxx50 hoger dan 4200 punten noteert is er sprake van een doorbraak en boekt het RCBC tijdens het restant van de looptijd het tegengestelde resultaat van de index. Op de einddatum is de aflossing op 10,00 euro, gelijk aan de reversekoers (5000) minus stand van de EuroStoxx50 (4000) gedeeld door de ratio van 100.

In dit geval betekent dit dat het RCBC 50% in waarde daalt terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met 14,3% in waarde stijgt.

Om een dergelijk slecht resultaat te voorkomen is het beleid van BUFFERfund erop gericht om doorbraken van de barrière te voorkomen (toepassing van Dynamisch Risico Management).

Wat zijn de voor- en nadelen van Reverse Capped Bonus Certificaten?

Voordelen:

RCBC kunnen een mooi rendement behalen, met name als de koersen dalen of gelijk blijven. Daarmee kunnen RCBC tegenwicht bieden aan (long) beleggingsproducten die een negatief resultaat behalen bij (sterk) dalende koersen van de aandelenindices.

Nadelen:

Als de Barrière opwaarts wordt doorbroken, kan het RCBC een fors verlies lijden, in ieder geval ten opzichte van de uitgiftekoers en doorgaans ook ten opzichte van de aanschafkoers. Dat verlies is relatief nog groter dan dat van een (C)BC. Het in bezit hebben van een RCBC vergt daarmee een actief, op dagelijkse basis toegepast risicobeleid.

De manier waarop BUFFERfund met de voordelen en vooral de nadelen van het RCBC omgaat, kunt u hier lezen.

Waarom en wanneer koopt BUFFERfund Reverse Capped Bonus Certificaten?

Waarom?

RCBC kunnen een mooi rendement opleveren, met name als de koersen dalen of gelijk blijven. De meeste beleggingen nemen juist in waarde af als de aandelenindices (fors) dalen. Met RCBC kan een gelijkmatiger koersontwikkeling van BUFFERfund worden bereikt. Dat is precies conform de doelstelling van het fonds om een mooi rendement te behalen, maar met minder sterke fluctuaties ten opzichte van een directe aandelenbelegging.

Wanneer?

RCBC zijn me name interessant in tijden van een hoge volatiliteit van de aandelenkoersen. Bij een lage volatiliteit zijn RCBC niet interessant. Het lage Bonusrendement biedt dan onvoldoende compensatie ten opzichte van het grote verlies dat ontstaat als de Barrière wordt doorbroken (of dreigt te worden doorbroken).