Uitleg Discount Certificaten

Wat is een Discount Certificaat?

Een Discount Certificaat (DC) is een beursgenoteerd beleggingsproduct met een door de Uitgevende Instelling (meestal een internationaal opererende bank) gegarandeerde aflossing. Die aflossing is gelijk aan de koers van de Onderliggende Waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex, waarbij een vooraf vastgesteld maximum (Cap) geldt. Het Discount Certificaat wordt uitgegeven tegen een koers die onder de op dat moment geldende koers van de Onderliggende Waarde ligt. Dat is de korting (discount) waar het certificaat zijn naam aan verdient.

BUFFERfund belegt uitsluitend in certificaten waarbij de Onderliggende Waarde een (aandelen)index is, zoals de Eurostoxx50. In het vervolg wordt dan ook gesproken over een aandelenindex in plaats van een Onderliggende Waarde.

Wat is de beleggingsdoelstelling van een Discount Certificaat?

De doelstelling van een DC is onder zo veel mogelijk omstandigheden een positief rendement te behalen. Met een DC kan namelijk ook rendement worden behaald als de onderliggende aandelenindex niet in koers stijgt of zelfs in koers daalt. Omdat het Discount Certificaat met korting, soms met een zeer grote korting, ten opzichte van de onderliggende aandelenindex kan worden aangeschaft, is het risico van een DC doorgaans kleiner dan dat van de aandelenindex. Het rendementsperspectief, mede door de Cap in de aflossing, is echter ook (veel) kleiner.

Voorbeeld werking Discount Certificaat

DC worden uitgegeven door grote internationale banken en krijgen een notering aan de beurs. BUFFERfund richt zich op de Duitse beurs (Frankfurt) omdat daar een grote hoeveelheid certificaten zijn genoteerd. Op de eerste dag van uitgifte is de koers van het DC lager dan de koers van de onderliggende aandelenindex (discount) en ook lager dan de maximale afloskoers. Als de koers van de aandelenindex in absolute termen hoog is, wordt het certificaat meestal met een ratio van bijvoorbeeld 10 of 100 ten opzichte van de index uitgegeven. Onderstaand volgt een voorbeeld van de werking van het DC:

Stel de onderliggende index noteert 3500 punten (euro). De ratio van het DC is gelijk aan 100. Stel de looptijd van het DC is 1 jaar en de maximale aflossing is vastgesteld op 35 euro (gelijk aan de actuele stand van de index, rekening houdend met de ratio). In die situatie kan het DC, afhankelijk van de marktomstandigheden, bijvoorbeeld 32,55 euro noteren. Dat zou een korting van 7,0% betekenen. Aan het eind van de looptijd lost het DC af tegen de koers van de onderliggende index, met een maximum van 35,00 euro. Indien de index na een jaar onveranderd 3500 punten noteert, is de aflossing op 35,00 euro. Die aflossing is ongeacht  het verloop van de koers van de index gedurende de looptijd. Bij aflossing op 35,00 euro is er een rendement behaald van 7,5%. Indien de index op de aflosdatum op 3800 punten staat, blijft de aflossing op 35,00 euro. Als de index op 2800 punten eindigt, is de aflossing op 28,00 euro en is er een negatief rendement (-14,0%). De index heeft op dat moment een koersrendement van -20,0%. Beleggers in de index profiteren wel van uitgekeerd dividend, waardoor het feitelijke rendement gunstiger dan -20,0% zal zijn.

Grafische weergave uitbetaling Discount Certificaten

Onderstaande grafiek toont de afloswaarde van het DC (groene lijn) bij verschillende koersniveaus in de EuroStoxx 50 index. De blauwe lijn toont de waardeontwikkeling van een indexbelegging (exclusief dividenden) in de EuroStoxx 50 index bij dezelfde koersniveaus. De groene stippellijn geeft de aankoopprijs van het DC weer.

Grafische weergave Discount Certificaten onder verschillende scenario’s

Ter illustratie tonen we de theoretische afloswaarde van het DC uit het eerdere voorbeeld (aankoop op 32,55 euro, cap op 35,00 euro / 3500 punten) in drie verschillende scenario’s van een jaar.

Scenario 1:

De index stijgt in een jaar van 3500 naar 4000 punten.

Scenario 2:

De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten.

Scenario 3:

De index daalt van 3500 naar 2500 punten.

Scenario 1:     De index stijgt in een jaar van 3500 naar 4000 punten.

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het DC meebeweegt met de EuroStoxx 50 zolang de EuroStoxx 50 lager dan 3500 punten noteert. De 3500 puntengrens is immers gelijk aan de cap van het DC van  35,00 euro (3500 punten gedeeld door de ratio van 100). Op de einddatum is de aflossing op 35,00 euro, gelijk aan de cap van het DC.

Het DC lost af met de maximale winst van 7,5% (de ‘discount’ bij aankoop), terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met 14,3% stijgt.

Scenario 2:     De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten.

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het DC gelijk blijft aan de cap van 35,00 euro zolang de koers van de EuroStoxx 50 niet stijgt tot boven de 3500 punten. Op de einddatum is de aflossing op 35,00 euro, gelijk aan de stand van de EuroStoxx50 (ratio 100) en tevens de cap van het DC.

Terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo ongewijzigd is gebleven (dus geen rendement heeft gemaakt), lost het DC af met de maximale winst van 7,5%.

Scenario 3:     De index daalt van 3500 naar 2500 punten.

In dit scenario is te zien wat er gebeurt als de index fors daalt. In eerste instantie noteert de EuroStoxx50 hoger dan 3500 punten en is de theoretische afloswaarde van het DC gelijk aan de cap van € 35,00. Vervolgens daalt de EuroStoxx 50 tot uiteindelijk 2500 punten en daalt het DC mee. Op de einddatum is de aflossing op 25,00 euro, gelijk aan de stand van de EuroStoxx50 (ratio 100).

In dit geval betekent dit dat de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met 28,5% daalt. Het DC daalt door de discount bij aankoop ‘slechts’ met 23,2%.

Wat zijn de voor- en nadelen van Discount Certificaten?

Voordelen:

Door de korting op de actuele prijs van de onderliggende index is het DC met name interessant in zijwaarts bewegende of (licht) dalende markten. Er wordt dan beter gepresteerd dan de onderliggende index. Anders dan bij (C)BC wordt bij DC het eventuele verlies berekend vanaf de aanschafprijs van het certificaat. Dat maakt het verlies minder groot, aangezien de aanschafprijs (ver) onder de geldende koers van de index heeft gelegen.

Nadelen:

Door het lagere risico ten opzichte van (C)BC is het rendementsperspectief van DC ook beperkter. Dat verschil is kleiner naarmate de volatiliteit van de onderliggende index lager ligt. Door de limitering van het (beperkte) rendement blijft het rendement met name achter bij sterk stijgende koersen van de onderliggende index.

De manier waarop BUFFERfund met de voordelen en vooral de nadelen van het DC omgaat, kunt u hier lezen.

Waarom en wanneer koopt BUFFERfund Discount Certificaten?

Waarom?

DC zijn met name interessant als de volatiliteit op de beurs laag is. Het rendementsperspectief van het DC neemt dan weliswaar af, maar die afname is veel beperkter dan die van het (C)BC. Dat geldt met name voor DC met een lage Cap (dus een grote afstand tot de actuele koers van de onderliggende index). Het zogenaamde staartrisico van de DC geeft dan toch een relatief goed rendementsperspectief. Het negatieve koerseffect bij (sterk) dalende beurzen is voor DC beperkter dan voor (C)BC. Bij een grote afstand tussen Cap en actuele koers van de onderliggende index kan het koerseffect zelfs zeer klein zijn. Dat maakt dit soort DC interessant om deels als alternatief in te zetten voor liquiditeit, zolang de rente op liquiditeit nihil of zelfs negatief is.

Wanneer?

DC worden vooral ingezet als de liquiditeit van BUFFERfund groot is, de volatiliteit op de markten laag is en ook de rente heel laag (of zelfs negatief) is.