Uitleg Capped Bonus Certificaten

Wat is een Capped Bonus Certificaat?

Een Capped Bonus Certificaat (CBC) is een beursgenoteerd beleggingsproduct met een door de Uitgevende Instelling (meestal een internationaal opererende bank) gegarandeerde Bonusaflossing. Die Bonusaflossing vindt plaats indien de koers van de Onderliggende Waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex, een vooraf vastgestelde Barrière (ondergrens in koers) gedurende de looptijd van het certificaat nooit heeft geraakt of neerwaarts heeft doorbroken. Indien de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de looptijd op of onder de Barrière noteert, vervalt de Bonusaflossing. De aflossing op het eind van de looptijd van het certificaat is dan gelijk aan de stand van de Onderliggende Waarde, met als maximum de hoogte van de Bonusaflossing. Als op de einddatum de Onderliggende Waarde hoger noteert dan de Bonusaflossing, zal het Capped Bonus Certificaat daar niet van profiteren, omdat de Bonusaflossing het plafond c.q. de maximale aflossing (cap) van het certificaat is. Daarmee is het belangrijkste verschil met een Bonus Certificaat zonder cap in aflossing aangegeven. Vanwege de limiet van de aflossing is het potentiële Bonusrendement van een CBC hoger dan het potentiële Bonusrendement van een BC.

BUFFERfund belegt uitsluitend in certificaten waarbij de Onderliggende Waarde een (aandelen)index is, zoals de Eurostoxx50. In het vervolg wordt dan ook gesproken over een aandelenindex in plaats van een Onderliggende Waarde.

Wat is de beleggingsdoelstelling van een Capped Bonus Certificaat?

De doelstelling van een CBC is om onder zo veel mogelijk marktomstandigheden een positief rendement te behalen. Met een CBC kan namelijk ook rendement worden behaald als de onderliggende aandelenindex niet in koers stijgt of zelfs in koers daalt. Het is daarmee bij uitstek een beleggingsinstrument dat het, ten opzichte van de index, goed doet bij gelijkblijvende of (licht) dalende aandelenkoersen.

Voorbeeld werking Capped Bonus Certificaat

CBC worden uitgegeven door grote internationale banken en krijgen een notering aan de beurs. BUFFERfund richt zich op de Duitse beurs (Frankfurt) omdat daar een grote hoeveelheid certificaten zijn genoteerd. Op de eerste dag van uitgifte is de koers van het CBC doorgaans gelijk aan de koers van de onderliggende aandelenindex. Als de koers van de aandelenindex in absolute termen hoog is, wordt het certificaat meestal met een ratio van bijvoorbeeld 10 of 100 ten opzichte van de index uitgegeven. Onderstaand volgt een voorbeeld van de werking van het CBC:

Stel de onderliggende index noteert 3500 punten (euro). De ratio van het CBC is gelijk aan 100. In dat geval zal het CBC bij uitgifte normaal gesproken 35 euro noteren. Het CBC krijgt bij uitgifte belangrijke karakteristieken mee, met name de Aflosdatum, de Barrière en de Bonusaflossing. Zo kan het CBC een looptijd van één jaar hebben, een Barrière van 2800 punten en een Bonusaflossing van 37,80 euro. Indien gedurende de gehele looptijd de onderliggende aandelenindex boven 2800 punten blijft, is de aflossing van het CBC na een jaar gelijk aan 37,80 euro. De belegger heeft dan ten opzichte van de koers bij uitgifte een rendement behaald van +8%. Dat rendement is er zelfs als de index met bijvoorbeeld 10,0% is gedaald tot 3150 punten (maar nooit onder de 2800 punten noteerde).

Stel nu dat de index op enig moment op of onder 2800 punten noteert. Dan vervalt de Bonusaflossing op 37,80 euro. Op de einddatum lost het certificaat dan af op de stand van de onderliggende index, met als maximum de (voormalige) Bonusaflossing op 37,80 euro. Als op de einddatum de index bijvoorbeeld 3000 punten noteert en de 2800 grens is minstens eenmalig doorbroken, dan is de aflossing op 30 euro (ratio 100, dus 3000 / 100). Indien op de einddatum de index boven 3800 punten noteert, bijvoorbeeld op 4000 punten, dan is de aflossing op 37,80 euro. Het maakt niet uit of de index tussentijds op of lager dan 2800 punten heeft genoteerd.

Grafische weergave uitbetaling Capped Bonus Certificaten

Onderstaande grafiek toont de afloswaarde van het CBC (groene lijn) bij verschillende koersniveaus in de EuroStoxx 50 index. De blauwe lijn toont de waardeontwikkeling van een indexbelegging (exclusief dividenden) in de EuroStoxx 50 index bij dezelfde koersniveaus. De groene stippellijn geeft de aankoopprijs van het CBC weer.

Grafische weergave Capped Bonus Certificaten onder verschillende scenario’s

Ter illustratie tonen we de theoretische afloswaarde van het CBC uit het eerdere voorbeeld (aankoop op 35 euro, barrière op 2800 en bonuskoers 37,80 euro) in vier verschillende scenario’s van een jaar.

Scenario 1:

De index stijgt in een jaar van 3500 naar 3800 punten

Scenario 2:

De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en raakt tussentijds de barrière van 2800 punten niet.

Scenario 3:

De index daalt van 3500 naar 3000 punten, maar blijft wel het gehele jaar boven de barrière van 2800 punten.

Scenario 4:

De index daalt van 3500 naar 3000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk onder de barrière van 2800 punten.

Scenario 1:     De index stijgt in een jaar van 3500 naar 3800 punten

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het CBC niet meestijgt met de EuroStoxx 50 zodra de EuroStoxx 50 hoger dan 3780 punten noteert. De 3780 puntengrens in de EuroStoxx is immers gelijk aan de bonuskoers van het CBC van 37,80 euro (3780 punten gedeeld door de ratio van 100). Zolang de EuroStoxx 50 niet onder de barrière van 2800 punten noteert blijft de theoretische afloswaarde van het CBC gelijk aan de bonuskoers. Op de einddatum is de aflossing dus ook op 37,80 euro, gelijk aan de bonuskoers.

Het CBC lost in dit geval af met een winst van 8%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met bijna 8,6% is gestegen.

Scenario 2:     De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en raakt tussentijds de barrière van 2800 punten niet.

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het CBC gelijk blijft aan de bonuskoers van 37,80 euro zolang de koers van de EuroStoxx 50 niet daalt tot onder de barrière van 2800 punten. Op de einddatum is de aflossing dus ook op 37,80 euro, gelijk aan de bonuskoers.

Het BC lost af met een winst van 8%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo ongewijzigd is gebleven.

Scenario 3:     De index daalt van 3500 naar 3000 punten, maar blijft wel het gehele jaar boven de barrière van 2800 punten.

Net als in scenario 2 blijft de theoretische afloswaarde van het CBC gelijk aan de bonuskoers van 37,80 euro, omdat de koers van de EuroStoxx 50 (net) niet daalt tot onder de barrière van 2800 punten. Op de einddatum is de aflossing dus ook op 37,80 euro, gelijk aan de bonuskoers. Het resultaat van de EuroStoxx 50 is in dit scenario echter wel aanzienlijk slechter dan in scenario 2.

Het CBC lost af met een winst van 8%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo meer dan 14% is gedaald.

Scenario 4:     De index daalt van 3500 naar 3000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk onder de barrière van 2800 punten.

In dit scenario is te zien wat er gebeurt als de barrière van het CBC toch wordt doorbroken. Zodra de EuroStoxx50 lager dan 2800 punten noteert is er sprake van een doorbraak en volgt het CBC tijdens het restant van de looptijd één-op-één de koersontwikkeling van de index. Op de einddatum is de aflossing op 30,00 euro, gelijk aan de stand van de EuroStoxx50 (ratio 100).

In dit geval betekent dit dat zowel het CBC als de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met meer dan 14% in waarde dalen.

Om een dergelijk slecht resultaat te voorkomen is het beleid van BUFFERfund erop gericht om doorbraken van de barrière te voorkomen (toepassing van Dynamisch Risico Management).

Wat zijn de voor- en nadelen van Capped Bonus Certificaten?

Voordelen:

CBC kunnen een mooi rendement behalen, ook als de koersen gelijk blijven of dalen. Ten opzichte van een BC zonder plafond in aflossing, geeft het CBC een hoger (potentieel) Bonusrendement.

Nadelen:

Als de Barrière wordt doorbroken kan het CBC een fors verlies lijden, in ieder geval ten opzichte van de uitgiftekoers en doorgaans ook ten opzichte van de aanschafkoers. Daarnaast wordt op een CBC geen dividend uitgekeerd. Dat dividend ontvangen beleggers die een rechtstreekse positie in de index hebben wel.

De manier waarop BUFFERfund met de voordelen en vooral de nadelen van het CBC omgaat, kunt u hier lezen.

Waarom en wanneer koopt BUFFERfund Capped Bonus Certificaten?

Waarom?

CBC kunnen een mooi rendement opleveren, ook als de koersen gelijk blijven of dalen. Omdat er een maximering van de Bonusaflossing geldt, waardoor geen extra rendement wordt behaald in geval van een sterk stijgende koers van de onderliggende index, ligt het Bonusrendement hoger dan dat van een BC zonder aflossingsplafond. Het CBC draagt zo bij aan het bereiken van de doelstelling van BUFFERfund om een positief rendement te behalen onder zoveel mogelijk marktomstandigheden.

Wanneer?

CBC profiteren niet van een forse stijging van de onderliggende index, zoals bij BC zonder plafond van de Bonusaflossing. Daar staat tegenover dat het Bonusrendement van CBC hoger is. Dat is met name het geval als de beurs onrustig is, ofwel een hoge volatiliteit heeft. In die situatie zal de CBC vaker verkozen worden boven een BC zonder limitering van de aflossing.