Uitleg Bonus Certificaten

Wat is een Bonus Certificaat?

Een Bonus Certificaat (BC) is een beursgenoteerd beleggingsproduct met een door de Uitgevende Instelling (meestal een internationaal opererende bank) gegarandeerde Bonusaflossing. Die Bonusaflossing vindt plaats indien de koers van de Onderliggende Waarde, bijvoorbeeld een aandelenindex, een vooraf vastgestelde Barrière (ondergrens in koers) gedurende de looptijd van het certificaat nooit heeft geraakt of neerwaarts heeft doorbroken. Indien de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de looptijd op of onder de Barrière noteert, vervalt de Bonusaflossing. De aflossing op het eind van de looptijd van het certificaat is dan gelijk aan de stand van de Onderliggende Waarde. Als op de einddatum de Onderliggende Waarde hoger noteert dan de Bonusaflossing, is de aflossing gelijk aan de (hogere) stand van de Onderliggende Waarde.

BUFFERfund belegt uitsluitend in certificaten waarbij de Onderliggende Waarde een (aandelen)index is, zoals de Eurostoxx50. In het vervolg wordt dan ook gesproken over een aandelenindex in plaats van een Onderliggende Waarde.

Wat is de beleggingsdoelstelling van een Bonus Certificaat?

De doelstelling van een BC is  om onder zo veel mogelijk marktomstandigheden een positief rendement te behalen. Met een BC kan namelijk ook rendement worden behaald als de onderliggende aandelenindex niet in koers stijgt of zelfs in koers daalt. Het is daarmee bij uitstek een beleggingsinstrument dat het, ten opzichte van de index, goed doet bij gelijkblijvende of (licht) dalende aandelenkoersen.

Voorbeeld werking Bonus Certificaat

BC worden uitgegeven door grote internationale banken en krijgen een notering aan de beurs. BUFFERfund richt zich op de Duitse beurs (Frankfurt) omdat daar een grote hoeveelheid certificaten zijn genoteerd. Op de eerste dag van uitgifte is de koers van het BC doorgaans gelijk aan de koers van de onderliggende aandelenindex. Als de koers van de aandelenindex in absolute termen hoog is, wordt het certificaat meestal met een ratio van bijvoorbeeld 10 of 100 ten opzichte van de index uitgegeven. Onderstaand volgt een voorbeeld van de werking van het BC.

Stel de onderliggende index noteert 3500 punten (euro). De ratio van het BC is gelijk aan 100. In dat geval zal het BC bij uitgifte normaal gesproken 35 euro noteren. Het BC krijgt bij uitgifte belangrijke karakteristieken mee, met name de Aflosdatum, de Barrière en de Bonusaflossing. Zo kan het BC een looptijd van één jaar hebben, een Barrière van 2800 punten en een Bonusaflossing van 36,75 euro. Indien gedurende de gehele looptijd de onderliggende aandelenindex boven 2800 punten blijft, is de aflossing van het BC na een jaar gelijk aan 36,75 euro. De belegger heeft dan ten opzichte van de koers bij uitgifte een rendement behaald van +5%. Dat rendement is er zelfs als de index met bijvoorbeeld 10% is gedaald tot 3150 punten (maar nooit onder de 2800 punten noteerde).

Stel nu dat de index op enig moment op of onder 2800 punten noteert. Dan vervalt de Bonusaflossing op 36,75 euro. Op de einddatum lost het certificaat dan af op de stand van de onderliggende index. Als op de einddatum de index bijvoorbeeld 3000 punten noteert, is de aflossing op 30 euro (ratio 100, dus 3000 / 100). Indien op de einddatum de index boven 3675 punten noteert, bijvoorbeeld op 3800 punten, dan is de aflossing op 38 euro. Het maakt in dat geval niet uit of de index tussentijds op of lager dan 2800 punten heeft genoteerd. Er is geen limiet in de afloskoers van het BC, hoe hoog de onderliggende index ook noteert.

Grafische weergave uitbetaling Bonus Certificaten

Onderstaande grafiek toont de afloswaarde van het BC (groene lijn) bij verschillende koersniveaus in de EuroStoxx 50 index. De blauwe lijn toont de waardeontwikkeling van een indexbelegging (exclusief dividenden) in de EuroStoxx 50 index bij dezelfde koersniveaus. De groene stippellijn geeft de aankoopprijs van het BC weer.

Grafische weergave Bonus Certificaten onder verschillende scenario’s

Ter illustratie tonen we de theoretische afloswaarde van het BC uit het eerdere voorbeeld (aankoop op 35 euro, barrière op 2800 en bonuskoers 36,75 euro) in vier verschillende scenario’s van een jaar.

Scenario 1:

De index stijgt in een jaar van 3500 naar 3800 punten

Scenario 2:

De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en raakt tussentijds de barrière van 2800 punten niet.

Scenario 3:

De index daalt van 3500 naar 3000 punten, maar blijft wel het gehele jaar boven de barrière van 2800 punten.

Scenario 4:

De index daalt van 3500 naar 3000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk onder de barrière van 2800 punten.

Scenario 1:     De index stijgt in een jaar van 3500 naar 3800 punten

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het BC meestijgt met de EuroStoxx 50 zodra de EuroStoxx 50 hoger dan 3675 punten noteert. De 3675 puntengrens in de EuroStoxx is immers gelijk aan de bonuskoers van het BC van 36,75 euro (3675 punten gedeeld door de ratio van 100). Zodra de EuroStoxx 50 onder de 3675 punten (maar niet onder de barrière van 2800 punten) noteert is de theoretische afloswaarde van het BC weer gelijk aan de bonuskoers. Op de einddatum is de aflossing op 38,00 euro, gelijk aan de stand van de EuroStoxx50 (ratio 100).

Het BC lost daarmee af met een winst van 8,6%. Dit resultaat is gelijk aan de koersontwikkeling van de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden).

Scenario 2:     De index eindigt het jaar ongewijzigd op 3500 punten en raakt tussentijds de barrière van 2800 punten niet.

In dit scenario is te zien dat de theoretische afloswaarde van het BC gelijk blijft aan de bonuskoers van 36,75 euro zolang de koers van de EuroStoxx 50 niet stijgt tot boven de 3675 punten en niet daalt tot onder de barrière van 2800 punten. Op de einddatum is de aflossing op 36,75 euro, gelijk aan de Bonuskoers.

Het BC lost daarmee af met een winst van 5%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo ongewijzigd is gebleven.

Scenario 3:     De index daalt van 3500 naar 3000 punten, maar blijft wel het gehele jaar boven de barrière van 2800 punten.

Net als in scenario 2 blijft de theoretische afloswaarde van het BC gelijk aan de bonuskoers van 36,75 euro, omdat de koers van de EuroStoxx 50 niet stijgt tot boven de 3675 punten en niet daalt tot onder de barrière van 2800 punten. Op de einddatum is de aflossing op 36,75 euro, gelijk aan de Bonuskoers. Het BC lost af met een winst van 5%, terwijl de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) per saldo meer dan 14% is gedaald

Het resultaat van de EuroStoxx 50 is in dit scenario dus aanzienlijk slechter dan in scenario 2.

Scenario 4:     De index daalt van 3500 naar 3000 punten en noteert in de tussentijd ook tijdelijk onder de barrière van 2800 punten.

In dit scenario is te zien wat er gebeurt als de barrière van het BC wordt doorbroken. Zodra de EuroStoxx50 lager dan 2800 punten noteert is er sprake van een doorbraak en volgt het BC tijdens het restant van de looptijd één-op-één de koersontwikkeling van de index. Op de einddatum is de aflossing op 30,00 euro, gelijk aan de stand van de EuroStoxx50 (ratio 100). In dit geval betekent dit dat zowel het BC als de EuroStoxx 50 (exclusief dividenden) met meer dan 14% in waarde dalen.

Om een dergelijk slecht resultaat te voorkomen is het beleid van BUFFERfund erop gericht om doorbraken van de barrière te voorkomen (toepassing van Dynamisch Risico Management).

Wat zijn de voor- en nadelen van Bonus certificaten?

Voordelen:

BC kunnen een mooi rendement behalen, ook als de koersen gelijk blijven of dalen. Daarnaast biedt het BC de mogelijkheid onbeperkt te profiteren als de koers van de onderliggende aandelenindex stijgt tot boven de koers van de Bonusaflossing.

Nadelen:

Als de Barrière wordt doorbroken kan het BC een fors verlies lijden, in ieder geval ten opzichte van de uitgiftekoers en doorgaans ook ten opzichte van de aanschafkoers. Daarnaast profiteert het certificaat weliswaar van een eventueel forse stijging van de index, maar er wordt geen dividend ontvangen. Dat dividend ontvangen beleggers die een rechtstreekse positie in de index hebben wel.

De manier waarop BUFFERfund met de voordelen en vooral de nadelen van het BC omgaat, kunt u hier lezen.

Waarom en wanneer koopt BUFFERfund Bonus Certificaten?

Waarom?

BC kunnen een mooi rendement opleveren, ook als de koersen gelijk blijven of dalen, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd bij (flink) stijgende koersen. Omdat de BC geen dividend uitkeren is het rendement bij flink stijgende koersen wel lager dan een directe belegging in aandelen. Maar daar staat het positieve rendement in wat minder gunstige omstandigheden tegenover. BUFFERfund wil de kans op een positief rendement zo groot mogelijk laten zijn. De BC helpen bij het bereiken van deze doelstelling.

Wanneer?

BC geven de beste rendementskansen bij een behoorlijke beweeglijkheid van de koersen. Als de koersen sterk fluctueren, achten beleggers de kans relatief groot dat de Barrière geraakt wordt en de Bonusaflossing vervalt. Hoe hoger beleggers de kans daarop schatten, hoe lager de koers van het BC. Een lage koers van het BC betekent een potentieel hoog Bonusrendement. Bij een zeer hoge volatiliteit kunnen Capped Bonus Certificaten, dat zijn BC met een maximum in de aflossing, echter aantrekkelijker zijn vanwege het nog hogere Bonusrendement.