Strategie BUFFERfund

BUFFERfund maakt gebruik van zogenaamde Bonus Certificaten (al dan niet met cap) en Discount Certificaten. Aan de beurzen van Frankfurt en Stuttgart staan letterlijk honderdduizenden van deze certificaten genoteerd. Door zorgvuldige selectie en actief beheer volgens vaste regels beoogt het fonds de voordelen van deze producten optimaal te benutten.

Bonus en Discount Certificaten

Bonus Certificaten zijn gestructureerde producten waarvan de prestaties zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde (aandeel of aandelenindex). Het belangrijkste kenmerk van een gestructureerd product is dat het de verhouding tussen risico en rendement van die onderliggende waarde verandert.

Een zogenaamd Capped Bonus Certificaat (het type dat wij het meeste gebruiken) heeft altijd een vaste looptijd, bijvoorbeeld 1 jaar. Aan het eind van de looptijd kan het certificaat worden afgelost tegen een vooraf vastgestelde Bonuskoers. Die Bonuskoers ligt hoger dan de koers waarop het certificaat is uitgegeven. Er is één belangrijke voorwaarde voor aflossing tegen de Bonuskoers: gedurende de gehele looptijd van het certificaat mag de onderliggende waarde (in ons geval een aandelenindex) nooit op of onder een vooraf vastgesteld niveau (barrière) komen. Het verschil tussen de actuele koers van de index en de vastgestelde ondergrens noemen wij de BUFFER.

Discount Certificaten hebben eveneens een vaste looptijd en hebben als kenmerk dat de onderliggende index met korting kan worden gekocht. De aflossing is, net als bij de Bonus Certificaten, gemaximeerd en ligt altijd hoger dan de aankoopprijs van het certificaat.

Uitgebreide informatie over de aard en werking van (Capped) Bonus Certificaten en Discount Certificaten vindt u in het fondsprofiel.

Zorgvuldige productselectie

De eerste stap om tot een goed beleggingsresultaat te komen is om de beste certificaten te selecteren. Wij hebben een maatwerk selectieproces ontwikkeld om uit het enorme aanbod de meest aantrekkelijke certificaten te kiezen. Daarbij houden we rekening met de omvang van de BUFFER, het daaraan gekoppelde rendement en de te verwachten koersveranderingen van het betreffende certificaat onder verschillende marktomstandigheden.

Actief beheer

Wij monitoren doorlopend het effect van gekochte Bonus Certificaten op de toekomstige rendementsontwikkeling van de gehele portefeuille. In financieel-technische termen, wij monitoren continu de delta en gamma van BUFFERfund: de koersgevoeligheid en de koersgevoeligheid van de koersgevoeligheid.

Met behulp van het door onszelf ontwikkelde actieve beheer zijn wij bovendien in staat de nadelen van Bonus Certificaten zo veel mogelijk te beperken, zonder op lange termijn het aantrekkelijke rendementsperspectief op te geven. Ons actief beheer bestaat uit vier onderdelen:

Dynamisch Risico Management (DRM); reageren op marktdalingen die de BUFFER bedreigen waardoor de aflossing op de Bonuskoers verloren zou gaan
Dynamisch Winst Management (DWM); reageren op sterke marktstijgingen om de rendementsvooruitzichten doorlopend te optimaliseren
inzet van Reverse Bonus Certificaten
– inzet van Discount Certificaten als alternatief voor liquiditeiten en/of obligaties om dit risicomijdende deel van het fonds zo optimaal mogelijk te laten renderen.

Dynamisch Risico Management (DRM)

BUFFERfund verkoopt een eerder aangeschaft Bonus Certificaat wanneer de BUFFER door een koersdaling te klein wordt en het risico van een barrièredoorbraak groter wordt. Na de verkoop kopen wij een nieuw certificaat met een lagere barrière (dus met een grotere BUFFER), zodat de aandelenkoersen opnieuw sterk mogen dalen en we de kans behouden toch nog een positief rendement te behalen.

Dynamisch Winst Management (DWM)

Als de koers van een certificaat richting de vastgestelde Bonusaflossing stijgt, bijvoorbeeld door een forse koersstijging van de index of door het naderen van de aflosdatum van het certificaat, wordt het (resterende) Bonusrendement kleiner. Als het resterende rendement naar ons oordeel te beperkt is geworden, verkopen wij het (Capped) Bonus Certificaat voor de einddatum. In feite wordt daarmee winst genomen. Vervolgens kopen wij een vervangend certificaat met hogere barrières en/of langere looptijden om zo opnieuw aantrekkelijke rendementsperspectieven te creëren.

Inzet Reverse Bonus Certificaten

Naast DRM en DWM om de verhouding risico en rendement te optimaliseren, maken wij gebruik van een gespiegelde variant van het Bonus Certificaat. Deze zogenaamde Reverse Bonus Certificaten geven juist rendement als de beurs daalt, gelijk blijft of slechts licht stijgt. Ze werken dus tegengesteld aan de gewone Bonus Certificaten. Een deel van BUFFERfund kan worden belegd in deze reverse certificaten. Als de beurzen (flink) dalen, zal het fonds op deze certificaten dan een positief rendement behalen.

Inzet Discount Certificaten

In het kader van het risicomijdende beheer wordt een deel van de portefeuille niet belegd in de (Capped) Bonus Certificaten. Hiermee voorkomen we dat het fonds te veel in waarde daalt onder sterk negatieve marktomstandigheden. Het niet in Bonus Certificaten belegde deel van het fonds beleggen wij met een sterk verlaagd risico. Aangezien liquiditeiten en obligaties niet of zelfs negatief renderen, nemen wij deels positie in Discount Certificaten met een zeer grote BUFFER. Deze certificaten zijn zeer risicomijdend en leveren ten opzichte van liquiditeiten en obligaties een beter rendement op.

Meer informatie

In het fondsprofiel is de strategie van het fonds in detail beschreven en geven we ook concrete voorbeelden van de toepassing van de strategie.