Duinen

Strategie BUFFERfund verder aangescherpt

De aandelenmarkten lijken de coronacrisis goeddeels achter zich te hebben gelaten. Ook BUFFERfund profiteerde van het herstel en heeft sinds het dieptepunt van de crisis in maart 2020 mede door beleidsaanpassingen een rendement van bijna +30% laten zien.

In de afgelopen maanden heeft het BUFFERteam intensief geanalyseerd hoe we de risico-rendement verhouding van ons fonds verder kunnen verbeteren. Dat proces heeft geleid tot nieuwe en zinvolle aanscherpingen in het beleid die binnenkort geïmplementeerd worden. Hieronder kunt u er meer over lezen.

De aandelenmarkten lijken de coronacrisis goeddeels achter zich te hebben gelaten. Hoewel de vaart op dit moment wat uit de koersstijgingen lijkt, kan het herstel dat na de scherpe koersdalingen van vorig jaar is opgetreden vooralsnog goed worden vastgehouden.

Ook BUFFERfund profiteerde van het herstel en heeft sinds het dieptepunt van de crisis in maart 2020 een rendement van bijna +30% laten zien. Dat is mooi, vooral omdat daarbij in aanmerking moet worden genomen dat dit herstel steeds gepaard is gegaan met een sterk verlaagd risico ten opzichte van een reguliere aandelenbelegging. Dat verlaagde risico (met BUFFERS thans van 35 tot wel 40%) werd met nog meer nadruk nagestreefd na de crash van vorig jaar, waarbij BUFFERfund door de ongekende extreme omstandigheden tegen een groot koersverlies aanliep.

Om het risico van een dergelijke forse tik in de toekomst te verminderen werd kort daarna een aantal maatregelen genomen. Zo beleggen we sinds augustus 2020 ook in certificaten met individuele aandelen als onderliggende waarde. Met deze certificaten kunnen hogere rendementen worden behaald, terwijl de BUFFERS toch vaak nog hoger zijn dan die van certificaten met een index als onderliggende waarde. Natuurlijk is de beweeglijkheid van individuele aandelen wel groter dan die van breed gespreide aandelenindices, dus ook die van certificaten. Om deze reden zijn de posities in deze groep tot nu toe beperkt gebleven tot maximaal 15% van de totale portefeuille.

Maar we namen nog andere maatregelen, zoals een grotere positie in hoogrisico-certificaten met daarnaast als compensatie ook een grotere positie in laagrisico-certificaten en cash. Op deze manier kon voor de totale portefeuille een betere risico-rendement verhouding worden bereikt, met name in het geval dat de markt verder c.q opnieuw zou corrigeren. Ook een verandering was dat we voortaan andersoortige certificaten en/of opties in portefeuille konden nemen, bedoeld om met verlaging van de beweeglijkheid toch zicht op een gezond rendement te houden. Een laatste belangrijk nieuw element van het beleid was om BUFFERgrenzen niet langer onder alle omstandigheden te verdedigen. Dat voorkomt ‘gedwongen’ transacties op momenten dat deze, door vigerende marktomstandigheden, niet in het belang van onze beleggers zijn.

In de blog van 18 december vorig jaar gaven we aan dat alle veranderingen in het beleid het rechtvaardigde te spreken over BUFFERfund 2.0. We kunnen nu stellen dat we tevreden zijn met de doorgevoerde wijzigingen. Daar wijst het +30% rendement in combinatie met het verlaagde risico duidelijk op. Dat werd mede bereikt door het rendement op de certificaten met individuele aandelen als onderliggende waarde. Sinds 1 augustus werd daarmee een rendement behaald van +12% (gerealiseerd en ongerealiseerd), wat aanzienlijk meer is dan het fondsgemiddelde over de vergelijkbare periode.

De goede resultaten van BUFFERfund 2.0 zijn natuurlijk geen reden om tevreden achterover te leunen. Integendeel, in de afgelopen maanden hebben we als BUFFERteam intensief geanalyseerd hoe we de risico-rendement verhouding van ons fonds nog verder zouden kunnen verbeteren.

Daartoe hebben we als uitgangspunt de aantrekkelijkheid van BUFFERfund opnieuw als volgt gedefinieerd:

  • BUFFERfund richt zich op een belegging in gestructureerde producten (certificaten) die uitzicht geven op een mooi rendement, ook als de aandelenkoersen niet stijgen of zelfs licht dalen. Dat laatste wordt mogelijk doordat beleggers met deze certificaten het toprendement in geval van zeer sterk stijgende koersen opgeven.
  • Om de certificaten in alle details te kunnen beoordelen is diepgaande kennis over deze producten nodig. BUFFERfund heeft deze kennis en selecteert met behulp van specialistische software de beste uit het aanbod van tienduizenden certificaten.
  • Daarnaast heeft BUFFERfund toegang tot de beurs van Frankfurt waar al deze certificaten genoteerd staan en verhandeld worden. Voor de particuliere belegger is deze markt de facto niet toegankelijk, omdat de AFM het particulieren niet toestaat om te investeren in producten waarvoor geen uitgebreide Nederlandstalige brochure is geschreven. De toezichthouder vindt namelijk dat voor deze producten specifieke kennis en kunde noodzakelijk is en wil zo de particuliere belegger beschermen. BUFFERfund heeft als professionele partij wel onbeperkt toegang tot deze markt.

Omdat deze certificaten alleen een voorwaardelijke garantie kennen, is in geval van extreme koersdalingen, waarbij de BUFFERS worden doorbroken, toch een groot verlies mogelijk, gelijk aan dat van aandelen. De aanpassing van onze strategie, zoals hierboven beschreven, was erop gericht dat risico duidelijk te verminderen. Ook probeerden we daarbij de (kortetermijn)beweeglijkheid van ons fonds zoveel mogelijk te beperken.

Een dergelijk beleid gaat echter ook enigszins ten koste van het toekomstig rendement van het fonds. Door het actieve beleid van risicobeheersing kan immers niet ten volle geprofiteerd worden van de enorme voordelen die de certificaten intrinsiek hebben. En we hebben vorig jaar helaas moeten constateren dat in geval van een heftige crisis, ondanks een beleid gericht op matiging van risico, flinke koersschade niet was te voorkomen.

Vanuit deze vaststelling zijn we opnieuw gaan zoeken naar mogelijkheden de risico-rendement verhouding van ons fonds te verbeteren en nog meer of beter gebruik te maken van de grote voordelen die de certificaten aan de belegger bieden. Dat proces heeft geleid tot een aantal nieuwe en belangrijke aanscherpingen in het beleid die binnenkort geïmplementeerd zullen worden. In managementtaal: van BUFFERfund 2.0 naar BUFFERfund 2.1.

De aanscherpingen van het beleid betreffen de volgende aspecten:

  1. Het beleid wordt minder gericht op de (kortetermijn)beweeglijkheid van ons fonds en meer op de rendementsperspectieven van de langere termijn. In eenvoudige bewoordingen: we accepteren een kortstondige daling van de koers zolang die op langere termijn (1 tot max 2 jaar) ruimschoots goedgemaakt kan worden. Het beleid blijft er echter op gericht dat een dergelijke kortetermijndaling lager uitvalt dan die van een reguliere aandelenbelegging.
  2. We vergroten onze positie in certificaten met individuele aandelen als onderliggende waarde, die meer rendement kunnen opleveren maar ook meer risico bieden.
  3. Als compensatie voor dat grotere risico zal een (belangrijk) deel van de portefeuille worden afgedekt met indexopties. Dat moet ons, met meer zekerheid dan voorheen, behoeden voor een grote terugval wanneer de aandelenmarkt zou crashen.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze aanscherpingsronde in het beleid onze beleggers een verbeterde verhouding tussen risico en rendement krijgen. Door (nog) meer gebruik te maken van de zeer gunstige karakteristieken van de certificaten krijgen we met name op middellange termijn een hoger potentieel rendement voor BUFFERfund in het vizier. Het middellangetermijn risico wordt daarbij tegelijkertijd verder beperkt.

Hoe de verhouding tussen enerzijds risico en rendement en anderzijds het verschil tussen korte en middellange termijn indicatief verloopt, kunt u iedere maand aflezen in de mutatietabel die met de FACTSHEET wordt meegestuurd.

Voor alle vragen over BUFFERfund, en dus ook over de aanscherpingen in het beleid, kunt u bij ons terecht via de mail of telefonisch (06 1947 2548) bij ondergetekende. Wij staan u graag te woord!

Namens het BUFFERteam,
Marcel Tak