Privacy- en cookievoorwaarden BUFFER Invest B.V.

Beste bezoeker,

Door middel van deze privacy- en cookievoorwaarden willen wij u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid.

BUFFER Invest B.V. (de beheerder van BUFFERfund) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen met BUFFER Invest B.V. per e-mail via info@bufferfund.nl of per post via BUFFER Invest B.V. Postbus 153, 6960 AD te Eerbeek.

Doeleinden gegevensverwerking

  • Uitvoering van overeenkomst / aanmeldformulieren

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het onderhouden van relaties die daaruit voortvloeien. Door middel van de Formulieren die op onze website staan kunt u zich inschrijven voor de dienstverlening van BUFFER Invest B.V. Het betreffen: inschrijfformulieren, aanvullende formulieren, verkoopformulier en wijzigingsformulier IBAN. Afhankelijk van de benodigde in te vullen formulieren om uw inschrijving te kunnen accepteren hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. De gegevens die wij hiervoor kunnen verwerken zijn: volledige naam, adres, woonplaats, land, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer (IBAN), legitimatiebewijs, geboortedatum, geboorteland, handtekening, civiele staat, participantnummer, herkomstgegevens van vermogen, financiële en fiscale gegevens en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens gebruiken wij omdat deze noodzakelijk zijn om een overeenkomst af te sluiten en/of om deze af te wikkelen. Wij verwerken ook uw Burgerservicenummer. Onze administrateur verstrekt dit nummer namens ons aan de belastingdienst, omdat wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de AWR (Algemene wet inzake Rijksbelastingen).

Wanneer niet alle persoonsgegevens zoals gevraagd in de betreffende formulieren worden ingevuld kan dit ertoe leiden dat wij onze diensten niet aan u kunnen verlenen.

Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om zo onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Wij vernietigen uw gegevens hierna, tenzij er een wettelijk plicht is om deze langer te bewaren. Dan bewaren wij de gegevens zolang als nodig is om aan de wettelijk plicht te voldoen.

  • Contactformulier website

Via ons contactformulier kunt u ons vragen stellen. Wij gebruiken hiervoor uw naam en e-mailadres. Zolang als nodig voor het volledig afwikkelen van uw vraag bewaren wij deze gegevens.

  • Mailinglist

U kunt zich aanmelden voor onze mailinglist en toestemming gegeven voor het ontvangen van e-mails van ons. Wij gebruiken hiervoor uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Na aanmelding ontvangt u van ons regelmatig een e-mail met informatie op het gebied van beleggingen, financiële producten en onze onderneming in het algemeen. Onderaan de mailinglist vindt u een link waarmee u zich op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de mailingslist door op deze link te klikken. Wij bewaren uw gegevens totdat u zich afmeldt van onze mailinglist. E-mails verzonden via onze mailinglist worden verzonden via Mailchimp. Deze dienst bewaart bepaalde persoonsgegevens van u. Voor meer informatie over de betreffende persoonsgegevens die deze dienst van u bewaart en het privacybeleid van Mailchimp verwijzen wij u naar de website van Mailchimp.

Recht op inzage, wijziging en verzet

U kunt ons schriftelijk verzoeken om de onderstaande rechten die u op grond van de AVG heeft uit te laten voeren, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om dit niet te doen of tenzij dit niet mogelijk is op grond van een wettelijke grondslag:

  • Recht om uw persoonsgegevens in te zien;
  • Recht om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuistheden bevatten;
  • Recht om op te vragen wat wij met uw persoonsgegevens doen;
  • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op dataportabiliteit (het recht uw persoonsgegevens te ontvangen en/of door te laten zenden);
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met u op voordat we overgaan tot uitvoering van uw verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van u verlangen om uw identiteit vast te stellen.

Doorgifte aan derden

Wij verstrekken of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening en tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn. Indien wij persoonsgegevens verstrekken aan derden geven wij dit vooraf aan u aan.

Verkrijging van derde

Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt BUFFER Invest B.V. dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.

Websites derden

Onze website kan verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, bevatten naar andere websites van derden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze derden zorgvuldig en op een veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Wij verwijzen u naar de privacy- en/of cookievoorwaarden van deze derden om te bezien hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Deze voorwaarden kunnen sterk afwijken van de privacy- en cookievoorwaarden van BUFFER Invest B.V.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking, vernietiging of misbruik van uw gegevens. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen.

Klachten

Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tevens heeft u op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Mochten uw (bijzondere) persoonsgegevens ondanks inspanningen ter voorkoming hiervan door BUFFER Invest B.V., worden verloren (waaronder ontvreemding en vernietiging), onrechtmatig en/of onbevoegd worden verwerkt, bekendgemaakt etc. waardoor u mogelijk enige directe of indirecte schade lijdt, dan sluiten wij deze aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van BUFFER Invest B.V.

 

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?

BUFFER Invest B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparatuur zoals uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen.

De eerste keer dat u onze website bezoekt verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. U kunt aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u onze dienst blijft gebruiken dan gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen onze cookies.

In- en uitschakelen van cookies

Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Daarnaast maken wij gebruik van first party cookies: deze worden door onze website zelf geplaatst en gebruikt om deze website beter te laten functioneren. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van third party cookies: deze worden door andere (derde) partijen buiten ons om geplaatst op uw apparatuur.

Google Analytics

Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer het IP-adres wordt gepseudonimiseerd voordat dit wordt doorgegeven aan Google. Tevens hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is opgenomen dat het niet is toegestaan gegevens aan derde te verstreken of voor andere Googlediensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van deze cookies voor deze dienst betreft 26 maanden en daarna kunnen gegevens niet meer worden uitgelezen.

Meer informatie over deze diensten leest u in het privacy beleid van Google.

Social media buttons

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee pagina’s kunnen worden gepromoot of gedeeld op onder meer de volgende sociale netwerken: Facebook, Twitter en LinkedIn.  Wanneer u op onze website een social media button aanklinkt, wordt bij u een social media cookie geplaatst. Deze cookies worden niet door BUFFER Invest B.V. geplaatst maar door de social media partijen zelf. Wij verwijzen u naar de privacy verklaringen van de social medianetwerken om te bezien hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Deze kunnen sterk afwijken van de Privacy Voorwaarden van BUFFER Invest B.V.

Bewaartermijnen en verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na afloop hiervan verlopen de cookies automatisch. U kunt voor het verlopen hiervan cookies ook handmatig verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookievoorwaarden

BUFFER Invest B.V. behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen in deze privacy- en cookievoorwaarden aan te brengen.

Uw cookie toestemming trekt u via de volgende knop in:

Niet geldig

In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden niet geldig zijn of ongeldig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/zullen de niet geldig of ongeldig verklaarde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke niet geldig of ongeldig verklaarde bepaling(en) in acht genomen.

Toepasselijk recht

Op deze privacy- en cookievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank in Haarlem.

BUFFER Invest B.V.

KvK: 65312821

Deze privacy- en cookievoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2018.

Vervaardigd door: Ashton Cloak juridisch advies