Participeren

Voor wie is BUFFERfund geschikt?

BUFFERfund is met name geschikt voor beleggers die streven naar een stabielere rendementsontwikkeling dan wat met een directe belegging in aandelen mogelijk is.

Op korte termijn betekent dit dat het fonds bij (sterk) opwaartse marktbewegingen kan achterblijven. Daar staat tegenover dat in een neergaande markt de waardedaling van het fonds naar verwachting beperkter zal zijn.

Op lange(re) termijn streeft het fonds naar een positief rendement gelijkwaardig aan de gemiddelde aandelenmarkt.

Hoe kan ik participeren in BUFFERfund?

U kunt participeren in BUFFERfund door het inschrijfformulier volledig in te vullen en tezamen met de aangegeven bescheiden op te sturen.

Kan ik ook participeren als BV of alleen in privé?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen participeren in BUFFERfund.

Wat is het minimale bedrag dat ik moet inleggen om te participeren?

Het minimale bedrag om te participeren in het fonds is € 100.000. Elke vervolgstorting dient minimaal € 5.000 te bedragen.

Valt BUFFERfund onder toezicht van de AFM?

Participeren in BUFFERfund is slechts mogelijk voor minimaal € 100.000 per deelnemer. Dit betekent dat het fonds en haar beheerder zijn uitgezonderd van het toezicht door de AFM. Buffer Invest B.V. is bij de AFM geregistreerd als van de vergunningsplicht uitgezonderde beheerder die het fonds beheert en rapporteert daarover ook periodiek aan De Nederlandsche Bank N.V.

Kan ik op ieder moment in- en uitstappen?

In- en uitstappen kan kosteloos op iedere werkdag waarop de beurzen in Nederland en Duitsland geopend zijn.

Wordt het rendement per jaar automatisch uitgekeerd?

Nee, het rendement is verdisconteerd in de koerswaarde van uw belegging. Er wordt dus geen dividend uitgekeerd.

Hoe kan ik jaarlijks inkomen uit BUFFERfund genereren, dus vergelijkbaar met rente en/of dividend?

U kunt inkomen uit uw belegging genereren door periodiek een deel van uw participaties te liquideren. Dergelijke opnames dienen minimaal € 5.000 te bedragen en de waarde van uw resterende participaties dient na gedeeltelijke verkoop altijd minimaal € 100.000,- te blijven.

Hoe kan ik het verloop van mijn beleggingen in BUFFERfund volgen?

Iedere dag waarop de Duitse en Nederlandse beurs geopend zijn, wordt op onze website een koers gepubliceerd. Formeel is er echter sprake van een indicatieve koers omdat deze koers niet dagelijks wordt gecontroleerd door onze administrateur. Aan het einde van iedere kalendermaand wordt de officiële koers gepubliceerd.

Heeft BUFFER Invest BV enige zeggenschap over mijn geld? Kan BUFFER Invest BV er vrij over beschikken?

BUFFER Invest B.V. is bevoegd om de door de participanten ingelegde gelden te beleggen overeenkomstig de voorwaarden van het fonds zoals beschreven in het Informatie Memorandum. De Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds beschikt namens de participanten over het vermogen van het fonds.

Hoe wordt het rendement in Nederland belast?

Een privébelegging in het fonds behoort tot het Box 3 vermogen. In Box 3 wordt jaarlijks 30% belasting geheven over een forfaitair bepaald rendement variërend van 1,789% tot 5,28% over de waarde in het economisch verkeer per 1 januari van de tot het box 3-vermogen behorende bezittingen minus de schulden (conform regelgeving 2020). De hoogte van het forfaitair bepaald rendement is afhankelijk van de omvang van het vermogen in Box 3. Zie voor details de uitleg van de belastingdienst.

Indien u via een vennootschap in BUFFERfund belegt, zijn de koersresultaten uit deze belegging onderdeel van het resultaat voor belastingen van de vennootschap.

Is het mogelijk om het management van het fonds te spreken?

Het is BUFFER Invest (als beheerder van BUFFERfund) er veel aan gelegen om snel en duidelijk met (potentiële) participanten te communiceren. Dat doen wij voornamelijk via de website. Indien u toch nog vragen heeft kunt u die het beste per mail of via het contactformulier stellen, waarna wij indien gewenst contact met u opnemen.