Gebruiksvoorwaarden BUFFERfund

BUFFER Invest B.V. verleent u via BUFFERfund toegang tot de website van BUFFERfund: www.bufferfund.nl. Door uzelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De inhoud van de website van BUFFERfund is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BUFFERfund publiceert op deze website artikelen, afbeeldingen, formulieren en ander materiaal ter informatie over de dienstverlening en producten van BUFFERfund. BUFFERfund streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan BUFFERfund niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie, formulieren etc. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website van BUFFERfund komt voor uw eigen risico en er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze informatie. Alle informatie op de website van BUFFERfund is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Op alle inhoud van deze website, waaronder mede begrepen teksten en afbeeldingen, en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan BUFFERfund. Het is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BUFFERfund niet toegestaan om; (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords -behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan- en koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen deze website en andere internetsite.

De website van BUFFERfund kan verwijzingen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, bevatten naar andere websites. Dit hoeft niet te betekenen dat BUFFERfund verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is BUFFERfund niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie etc.

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. BUFFERfund streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. BUFFERfund behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen op deze website aan te brengen en de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. BUFFERfund is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

BUFFERfund is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/ of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen etc. voorkomen. Het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website is niet toegestaan.

Indien BUFFERfund stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaat, doet dit nimmer af aan haar recht om alsnog onmiddellijke en correcte naleving van de voorwaarden te eisen. Gebruiker van deze website of inbreukmaker kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat BUFFERfund niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden heeft gehanteerd.

In het geval een of meerdere (gedeelte van) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/ zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.

BUFFERfund behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen in
deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank in Haarlem.

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met BUFFERfund via: info@bufferfund.nl of per post: BUFFER Invest B.V. Postbus 153, 6960 AD te Eerbeek.

BUFFERfund

KvK: 65312821

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 4 november 2016.