Drie jaar BUFFERfund: Uitstekende risicobeheersing en rendement van 15%

  • risicobeheersing uitstekend geslaagd
  • gezond rendement met lage volatiliteit: +15%
  • flexibel beleggingsbeleid speelt goed in op marktomstandigheden

Samenvatting

Vorige maand was het drie jaar geleden dat BUFFERfund het levenslicht zag.

De overtuiging dat gestructureerde beleggingsproducten voor beleggers van grote toegevoegde waarde kunnen zijn, was de idee achter de oprichting van ons fonds. Met gestructureerde beleggingsproducten kan de belegger namelijk uitstekend sturen op de gewenste verhouding tussen risico en rendement.

BUFFERfund gebruikt deze producten zodanig dat het risico van ons fonds (veel) lager is dan dat van een reguliere aandelenbelegging. Tegelijkertijd streven wij, ondanks de hoofddoelstelling van een relatief laag risico, op langere termijn naar een gezond positief rendement dat zich kan meten met het gemiddelde aandelenrendement.

Uiteraard volgen we binnen BUFFERfund voortdurend zeer kritisch in welke mate onze doelstellingen worden bereikt. Naar aanleiding van onze derde verjaardag hebben we dat recent nog iets uitgebreider gedaan. Wij laten u hierbij graag een samenvatting van de resultaten van deze evaluatie zien, met geactualiseerde cijfers tot en met vrijdag 13 september 2019.

Na drie jaar BUFFERfund zijn we tevreden over de behaalde resultaten. Het fonds behaalde een rendement van 15%. Met name de risicobeheersing, de kern van ons beleid, kwam uitstekend uit de verf. De volatiliteit (indicator voor risico) van ons fonds bedroeg sinds de start 4,74. Dat is aanzienlijk lager dan de beweeglijkheid van de Eurostoxx 50 Index, onze benchmarkindex (12,59). Gezien dat lage risico zijn we eveneens tevreden met het rendement. We zullen altijd proberen binnen de vastgestelde risicokaders een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Maar wat we nooit zullen doen is het risico van ons fonds oprekken, om zo te trachten een zo hoog mogelijk rendement te behalen en de gegeven marktomstandigheden uit te dagen. Een dergelijk beleid is maar al te vaak een voorportaal gebleken voor ernstige financiële ongelukken.

En dat is wat we onze participanten en onszelf absoluut willen besparen.

Toelichting

Sinds de start van BUFFERfund (16 augustus 2016) zijn de marktomstandigheden aanzienlijk veranderd. In juni 2016, enkele maanden voor onze eerste notering, besloot het VK tot veler verrassing uit de EU te treden. Dat gaf veel onrust (volatiliteit) op de financiële markten. Beleggers hadden de kredietcrisis (2008/2009) en de eurocrisis (vanaf 2011) toen nog goed in het geheugen. Enkele maanden na onze start werd Donald Trump, ook al onverwacht, tot president van de VS gekozen. Dat gaf opnieuw veel onzekerheid in de markt. Onder die omstandigheden waren de gestructureerde producten die wij op het oog hadden, Capped Bonus Certificaten met de Eurostoxx50 index (ES50) als onderliggende waarde en een vast rendement ook als de koers (beperkt) daalt, zeer aantrekkelijk. Met een BUFFER (toegestane koersdaling van de onderliggende index) van 20% konden rendementen tot wel 14% per jaar worden behaald.

In de maanden na deze onverwachte gebeurtenissen trad in de markt gewenning op en daalde de onzekerheid. Dat betekende dat de impliciete volatiliteit in de Bonus Certificaten ook afnam en het potentiële rendement daalde van 14% naar circa 7% op jaarbasis. Dat is nog altijd een stuk meer dan de rente op een (nagenoeg risicovrije) spaarrekening, maar de risico-rendement verhouding van de certificaten werd daarmee wel duidelijk minder gunstig dan enkele jaren daarvoor.

Wij hebben naar aanleiding van deze gewijzigde marktomstandigheden onze focus ook op andere Bonus Certificaten gericht, met karakteristieken die beter bij de gewijzigde marktomstandigheden pasten. We kochten, en kopen nu nog steeds, daarom Bonus Certificaten zonder cap, met een bonusaflossing die dicht bij de actuele koers van de onderliggende index ligt. Het bonusrendement is dus nagenoeg nihil, maar omdat deze certificaten geen cap hebben, lopen ze nagenoeg één op één mee met een koersstijging van de onderliggende index. Daarnaast hebben deze certificaten een BUFFER die veel groter is dan de eerder gehanteerde 20%. Die BUFFER kan oplopen tot wel 40%, wat betekent dat op de einddatum van het certificaat geen verlies wordt geleden, ook al daalt de index met het genoemde percentage. Uiteraard worden ook deze certificaten actief beheerd en wachten we niet lijdzaam of de geoorloofde 40% koersdaling stand houdt. Al ruim voordat een dergelijke daling is bereikt, draaien we de certificaten naar nieuwe met weer een grote BUFFER.

Naast de keuze voor certificaten met aangepaste karakteristieken, kiezen we ook af en toe andere onderliggende waarden dan de standaard ES50 index, zoals de Nasdaq100, de EU Banken Index en de Duitse DAX. Al die keuzes zijn gericht op het beheersen van risico en binnen dat kader het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.

Tot zover de algemene informatie over het gevoerde beleid. Wat zijn nu de resultaten daarvan over de afgelopen drie jaar?

Allereerst het risico. De volatiliteit (indicator voor risico) van ons fonds bedroeg sinds de start 4,74. Dat is aanzienlijk lager dan de beweeglijkheid van de ES50, onze benchmarkindex (12,59). Dit risicogetal is heel belangrijk voor ons beleid. Wij streven er naar dat BUFFERfund minder dan de helft van het risico, uitgedrukt in volatiliteit, van onze benchmark heeft. Met de huidige score is het risico slechts 38% van dat van de benchmark. Daarbij is bovendien ook het gewenste gezonde rendement behaald.

Het veel hogere risico van de index heeft wel geresulteerd in een hoger totaal rendement (+31,69%), waar BUFFERfund een score heeft van +15,00%.

Onderstaande grafiek laat goed zien hoe mooi stabiel, met een lage volatiliteit, de rendementsontwikkeling van ons fonds in de afgelopen jaren is verlopen. Zo was het ook altijd bedoeld: streven naar zoveel mogelijk rust in de portefeuille.

Bij deze cijfers moet wel aangetekend worden dat er een aanzienlijke vertekening is ontstaan doordat de vergelijkingsperiode vanaf de oprichting van ons fonds start én eindigt met een haussemarkt. Door de invloed van het tijdsaspect (meer evenwicht in hausses en baisses) verwachten wij dat de huidige vertekening op termijn goeddeels zal verdwijnen en dat de rendementen van de benchmarkindex en BUFFERfund veel dichter bij elkaar komen te liggen. Wel dus met een blijvend lager risico voor ons. In die verwachting worden wij gesterkt als we de prestaties van BUFFERfund over een periode beschouwen waarin niet eenzijdig twee hausses aan het begin en einde vallen.

Stel dat BUFFERfund acht maanden later gestart zou zijn (dat is dus na een hausse, niet vlak ervoor), dan zouden de cijfers en dus ook de grafiek er volledig anders uitzien.

Op 16 mei 2017 noteerde de ES50 124,8 en BUFFERfund 106,9. Bij de standen van 13 september 2019 (resp. 131,7 en 115,0) betekent dat over de periode tussen medio mei 2017 en nu een totaalrendement voor de index van +5,5% en voor BUFFERfund van +7,6%. Dat geeft dus wel een heel ander beeld.

De verhouding tussen risico en rendement is overigens ruimschoots in het voordeel van BUFFERfund. De Sharpe Ratio is dé standaard voor de verhouding tussen risico en rendement. Voor ons fonds is deze gelijk aan 0,98, terwijl die voor de index ‘slechts’ 0,74 bedraagt. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de verhouding tussen risico en rendement.

Ook de maximum drawdown (de afstand tussen de allerhoogste en allerlaagste koers sinds de start) geeft belangrijke informatie over het risicoverschil tussen de aandelenindex en BUFFERfund. Voor BUFFERfund is dat getal -6,59%, terwijl dat voor de index -17,50% bedraagt. Deze percentages geven aan dat als een belegger op het hoogste punt zou zijn ingestapt, hij/zij vanaf die koers in de aandelenindex een veel groter koersverlies om de oren zou hebben gekregen dan bij BUFFERfund.

Marcel Tak