Zonsondergang

BUFFERfund in tijden van lage volatiliteit

Het gaat goed met BUFFERfund. Naast de voortgaande groei in het aan ons toevertrouwde vermogen, momenteel meer dan 31 mln euro, stemt ook het behaalde rendement tot teveredenheid. Op het moment van schrijven ligt het totaalrendement sinds de start in augustus 2016 op ruim 10%, bij een volatiliteit van 2,4. Dat beweeglijkheidscijfer, een indicatie voor het risico, is zeer laag en nog lager dan dat van Europese obligaties. Over geheel 2017 wist BUFFERfund bij dat lage risico een rendement van 5,9% te realiseren, terwijl de obligaties nog geen 1% opleverden.

Mooie cijfers, maar dat neemt niet weg dat de marktomstandigheden waarin BUFFERfund opereert lastiger zijn geworden. Aandelenbeleggers verkeren in een staat van ongekend optimisme en aandelenkoersen stijgen nu al jaren achtereen zonder enige noemenswaardige correctie. Die gestage toename van de koersen uit zich in een historisch lage volatiliteit van de aandelenindices. Die van de Eurostoxx50 index (ES50), de aandelenindex waar BUFFERfund zich op richt, heeft thans een volatiliteit van amper 10%. Op basis van het verleden is een beweeglijkheid van 20% een meer normale situatie. De extreem lage volatiliteit heeft ook consequenties voor het rendementsperspectief van de Bonus Certificaten waarin BUFFERfund belegt.

Met Bonus Certificaten kan rendement worden behaald, ook als de aandelenkoersen niet stijgen of zelfs dalen. Toen BUFFERfund in augustus 2016 startte, was dat bonusrendement tot wel 14% op jaarbasis bij een door ons gehanteerde 20% buffer. Momenteel is het rendement bij dezelfde buffer nog geen 6% op jaarbasis. In het algemeen geldt: hoe lager de volatiliteit op de aandelenmarkt, hoe lager het (bonus)rendement op de Bonus Certificaten.

Aangezien de neerwaartse risico’s van deze certificaten echter niet anders zijn dan bij een hoge volatiliteit, is de verhouding tussen risico en rendement van deze certificaten in het afgelopen jaar verslechterd. Dat geldt nog meer voor Reverse Bonus Certificaten, die rendement geven zolang de onderliggende aandelenindex niet te veel stijgt c.q. daalt.

Om de totale positie van BUFFERfund optimaal te houden, hebben wij onlangs een aantal tactische aanvullingen op het beleid doorgevoerd. Ten eerste houdt BUFFERfund een relatief grote liquiditeit aan. Dat vermindert uiteraard het rendementsperspectief, maar verlaagt ook sterk het risico ten opzichte van een volledig belegde portefeuille. Bovendien biedt het kansen wanneer er een correctie optreedt. Een tweede aanvulling op het beleid is de aanschaf van Bonus Certificaten zonder Cap (BCzC). Deze certificaten hebben geen maximum in de aflossing, maar stijgen één op één mee bij een (verder) oplopende aandelenindex (ES50). Het uiteindelijke rendement kan daarmee (veel) hoger worden dan dat van een Bonus Certificaat met gemaximeerde aflossing. Echter, het bonusrendement op deze certificaten zonder cap is (nog) lager dan dat van certificaten met cap. Een ander nadeel van deze certificaten is dat ze wat koersgevoeliger zijn bij een neerwaartse beweging van de aandelenmarkt. Daarom nemen we niet te veel van deze certificaten in portefeuille met de voor ons gebruikelijke 20% buffer.

De derde aanvulling op het beleid is de koop van BCzC met een extreem grote buffer. Ook deze certificaten kunnen onbeperkt mee stijgen met de markt in een opwaartse beweging. Bij een sterke koersval van aandelen doen deze certificaten het ook goed, en zullen ze maar beperkt dalen (vanwege de enorme buffer). In de beleggingswereld krijg je niets voor niets. Bij deze certificaten is de prijs voor de mooie verhouding tussen (potentiële) koersstijgingen en koersdalingen dat er geen bonusrendement kan worden verdiend bij beperkt bewegende of licht dalende markten. Echter, het bonusrendement is nu al zo beperkt dat een tegenovergestelde positie, het kopen van premie, toch een betere risico-rendement verhouding geeft dan het verkopen van premie. Het voordeel van deze certificaten met het beperkte neerwaartse risico is dat we minder Reverse Capped Bonus Certificaten behoeven aan te houden. Deze certificaten hebben een nog lagere volatiliteit dan de reguliere CBC en daarmee een nog lager rendementsperspectief.

De mix van verschillende posities betekent dat wij kunnen blijven profiteren van een eventueel verder oplopende markt. BUFFERfund zal in principe ook positief renderen als markten stabiliseren of licht dalen. De posities zullen bovendien zodanig worden ingenomen dat in een sterk terugvallende markt de koers van BUFFERfund weliswaar ook zal teruglopen, maar naar verwachting veel minder sterk dan de marktdaling.

Ons beleid is en blijft gefocust op het beheersen van risico. Afhankelijk van de marktomstandigheden zullen we daarvoor het beste instrumentarium inzetten. Met de tactische aanvullingen op het beleid zijn wij er van overtuigd dat BUFFERfund ook onder de huidige lastige marktomstandigheden zijn primaire doelstelling waar kan blijven maken: bij een verlaagd risico toch een gezond rendement realiseren.