Duinen

BUFFERfund: risico en rendement

 

  • Onzekerheden op aandelenmarkten onverminderd groot
  • Veel aandelen blijven nog achter
  • BUFFERfund gepositioneerd voor onzekerheid
  • Certificaten op individuele aandelen en optiecertificaten geven extra rendementspotentieel

De stemming op de beurzen lijkt behoorlijk opgewekt. Na de koersdreun in maart zijn de koersen stevig opgekrabbeld. Tenminste, dat is de conclusie als je afgaat op het resultaat van de belangrijkste aandelenindices. Met name de Amerikaanse indices laten een opmerkelijk herstel zien. De toonaangevende S&P500 index heeft het verlies, ontstaan tijdens de coronacrash, geheel goedgemaakt. Dat is opvallend, gezien de in feite tamelijk dramatische economische situatie waarin zowel de VS, de EU als andere delen van de wereld zich bevinden, tezamen met alle onzekerheden die er daarnaast nog zijn. Te denken valt aan de houdbaarheid van het extreem ruime monetaire beleid, de gevolgen van de enorme stijging van de (overheids)schulden en de ongewisse uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Bij de scherpe stijging van de aandelenkoersen moet echter het volgende worden bedacht. Ten eerste staan Europese beleggers in de Amerikaanse S&P500 nog altijd op een verlies van een kleine 10%. Dat komt door de daling van de dollar die een deel van de koerswinst voor de eurobelegger heeft weggesnoept. Een tweede element is de enorme koersstijging van technologieaandelen in het algemeen en die van de grote Amerikaanse techfondsen in het bijzonder. Aandelen van bedrijven als Amazon, Apple, Facebook, Microsoft en Alphabet zijn zeer sterk gestegen en juist deze aandelen maken momenteel bijna een kwart van de Amerikaanse S&P500 index uit. Het gros van de aandelen uit de index heeft de koersverliezen echter nog helemaal niet goedgemaakt. Uit informatie van beleggerswebsite IEX.nl blijkt dat van de dertig Dow Jones componenten het merendeel (20) nog op een negatief rendement staat.

Tenslotte is het belangrijk te realiseren dat een belangrijk deel van de koerswinst van bovengenoemde en andere aandelen te danken is aan de enorme hoeveelheden liquiditeit die overheden en centrale banken in de economie pompen, met als gevolg een uitzonderlijk lage tot negatieve rente. De (theoretische) waarde van aandelen wordt bepaald door de contante waarde van de cashflows te berekenen. Een hogere rente heeft een negatieve invloed op de contante waarde terwijl een lage rente juist een positieve invloed heeft. Als de rente dicht bij de 0% komt te liggen, dan kan de contante waarde tot zeer grote hoogte oplopen. De aandelenprijzen zijn weliswaar niet per definitie (volledig) gekoppeld aan deze contante waarde, maar dergelijke theoretische berekeningen geven (gevoelsmatig) een rechtvaardiging aan de hoge koersen.

Beleggers staan door deze ontwikkelingen voor een stevig dilemma. Er zijn vele scenario’s denkbaar waarbij de positieve stemming op de beurzen kan omslaan. Bijvoorbeeld als de rente gaat stijgen en de dalende contante waarde van aandelen geen houvast voor de markt meer biedt. Een andere mogelijkheid is dat de nu hoge koerswinst verhoudingen niet houdbaar blijken, met name wanneer de winstontwikkeling van bedrijven de komende tijd gaat tegenvallen.

Daarentegen zou een effectief medicijn en vooral een vaccin tegen Covid het vertrouwen van beleggers een flinke boost kunnen geven, met verder oplopende koersen als mogelijk gevolg. Mogelijk, want een economisch herstel, bijvoorbeeld door een brede beschikbaarheid van een vaccin, zou juist ook roet in het beursfeestje kunnen gooien. De traditionele aandelen zullen dan misschien wel op peil kunnen blijven of wat (verder) stijgen, maar de zo sterk opgeklommen techaandelen die profiteerden van de coronacrisis zouden in dat scenario wel eens tegen een flinke koerscorrectie kunnen oplopen. En wat de gevolgen van een eventuele tweede corona golf zouden zijn…?

Zoals bekend zijn onrust en angst niet altijd de beste raadgevers. Het is dus ook goed om de huidige onzekere situatie te relativeren. Beleggers hebben immers continu met ongewisse omstandigheden te maken. Er zal nooit sprake zijn van een marktsituatie waarin het volstrekt duidelijk is in welke richting de markt zich zal bewegen. Geen enkele belegger zal in februari van dit jaar hebben voorzien welk horrorscenario dagen later aan de deur klopte. Hetzelfde geldt voor het herstel dat in de weken daarna met raketsnelheid plaatsvond.

Dat gegeven blijft de basisgedachte achter onze beleggingsmethodiek. Wij hebben geen vaste visie op de markt als zou deze ‘met zekerheid’ omhoog of omlaag gaan. Daarom richten wij ons op certificaten die onder veel omstandigheden, ook minder gunstige, toch rendement kunnen genereren. Dat geeft, we hebben het helaas in maart moeten ervaren, nog geen garantie dat onder extreme marktomstandigheden rendement is verzekerd, of (flink) verlies kan worden vermeden. We hebben echter met het op enkele belangrijke punten aangepaste beleid de verwachting dat onder nieuwe extreme omstandigheden BUFFERfund beter zal presteren, zoals we in het navolgende zullen aangeven.

Mede vanuit de bovengenoemde relativering over onzekerheid is BUFFERfund onder de huidige omstandigheden nog altijd (extra) voorzichtig gepositioneerd. De samenstelling van de portefeuille is erop gericht dat bij een nieuwe negatieve koersschok op de aandelenmarkt deze voor BUFFERfund duidelijk kan worden afgevlakt. Zo zal volgens onze berekeningen bij een gemiddelde koersdaling van de aandelenindices met bijvoorbeeld -30%, BUFFERfund op korte termijn tussen -10% en -15% teruglopen. Als de koersen vervolgens stabiliseren, zou die daling na een jaar teruggebracht zijn tot -5% à -10%, terwijl die index dan dus nog steeds op -30% staat.

Een koersstijging van 20% daarentegen zou voor BUFFERfund op korte termijn een positief rendement van tussen +5,0% en +7,5% betekenen, bij stabilisatie van de koersen over een jaar oplopend richting +10,0%.

Dit zijn (uiteraard) indicaties van het mogelijke resultaat. Een sterk oplopende of juist teruglopende volatiliteit kan de resultaten met name op korte termijn verslechteren respectievelijk verbeteren. Ook als de beurs tussentijds veel meer dan de genoemde 30% zou dalen, kan het resultaat slechter uitvallen. Door actief beheer zullen we een dergelijke situatie natuurlijk trachten te voorkomen.

Actief beheer zien we ook terug in de aankoop van certificaten op individuele aandelen. Sinds 1 augustus van dit jaar heeft BUFFERfund volgens het aangepaste beleggingsbeleid de mogelijkheid dergelijke certificaten te kopen. Deze certificaten geven in potentie een (veel) hoger rendement dan certificaten op indices. Daarbij zijn de BUFFERS, die niet gebroken mogen worden om het hoge rendement te behalen, desondanks toch vaak groter dan die van certificaten op indices.

Maar risico en rendement gaan uiteraard hand in hand. De gunstige BUFFER / RENDEMENT verhouding wordt veroorzaakt door de veel hogere koersbeweeglijkheid van individuele aandelen ten opzichte van de index. Daarmee hebben deze certificaten uiteindelijk vaak een hoger risicoprofiel dan certificaten op indices. We beperken vooralsnog onze positie in deze certificaten daarom tot circa 10% van de waarde van het fonds. Bij gebleken succes kan dat percentage worden opgevoerd.

Tot slot hebben we in het kader van het aangepaste beleid ook de eerste “optiecertificaten” gekocht, waarbij we met een hefboom kunnen profiteren van een stijging van de onderliggende waarde. Uiteraard houden we rekening met de hefboom en zorgen ervoor dat het gebruik van deze certificaten past binnen het totale gematigde risicoprofiel van BUFFERfund.

Het bovenstaande zouden we kort maar krachtig als volgt willen samenvatten:

  • de onzekerheden op de aandelenmarkten blijven onzes inziens groot
  • op basis van de geconstateerde bijzondere omstandigheden neemt ons fonds een extra voorzichtige positie in
  • het aangepaste beleid, waarbij we certificaten op aandelen kopen alsmede optiecertificaten, zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan het optimaliseren van de risico-rendement verhouding van BUFFERfund.