BUFFERfund of het spaarvarken?

 

  • Heeft sparen nog toekomst?
  • Risico BUFFERfund slechts 38,9% van dat van benchmark index
  • Resultaat BUFFERfund bevestigt toegevoegde waarde

Onlangs nam een participant contact met ons op. Hij was heel tevreden met het dit jaar tot nu toe behaalde rendement van BUFFERfund. “Bijna 12% en dat met een heel laag risico. Op mijn spaarrekening is het rendement nu nihil en misschien moet ik binnenkort wel gaan betalen. Is het niet verstandig om mijn spaarpot helemaal in BUFFERfund te legen?”

Vanzelfsprekend hebben we hem er direct op gewezen dat beleggen in BUFFERfund niet hetzelfde is als het aanhouden van een spaarrekening.

BUFFERfund heeft inderdaad een sterk verlaagd risico, maar het blijft een belegging. Aan beleggen kleven andere risico’s dan aan een ‘veilige’ spaarrekening, waar de eerste 100.000 euro bovendien gegarandeerd zijn door het depositogarantiestelsel. Veilig staat wel tussen aanhalingstekens, want we hebben in het verleden gezien dat zelfs een spaarrekening geen 100% garantie biedt. Voor spaargelden bij de bekende (internationale) banken mag men er echter vanuit gaan dat er geen grote ongelukken gebeuren met de gestalde middelen. Wel is het hoogstwaarschijnlijk voorlopig een ‘avontuur’ zonder veel perspectief op een (fatsoenlijk) rendement.

“Natuurlijk weet ik dat BUFFERfund niet te vergelijken is met een spaarrekening”, reageerde de participant. “Ik weet ook dat het risico bij jullie veel lager is dan van een directe aandelenbelegging. Mijn vraag is hoeveel lager dat risico eigenlijk is. Jullie geven een indicatie met kerngetallen voor de volatiliteit en maximum draw-down als risicomaatstaven, maar wat kan ik daar als belegger nu precies mee? En hoe verhouden die risicogetallen zich ten opzichte van het gerealiseerde rendement?”

Allemaal uitstekende vragen waarop niet alleen onze participant, maar alle geïnteresseerden in BUFFERfund nu antwoord krijgen.

BUFFERfund streeft ernaar met een verlaagd risico een gezond rendement te behalen. Een dergelijke doelstelling vraagt om een nadere toelichting. Wat is een verlaagd risico en wat is een gezond rendement? Om deze begrippen nader te specificeren, gebruiken we onze benchmark, de Eurostoxx50 index (ES50). Deze index wordt gevormd door de vijftig grootste beursgenoteerde bedrijven in het eurogebied.

Wat het risico betreft tolereert BUFFERfund maximaal de helft van dat van ES50, in termen van volatiliteit. Sinds de start van BUFFERfund is de volatiliteit van ES50 gelijk aan 12,57, terwijl die van BUFFERfund 4,89 is. Dat betekent dat het risico van BUFFERfund slechts 38,9% van dat van de aandelenindex is. Daarmee voldoen we ruimschoots aan onze doelstelling om het risico niet hoger te laten zijn dan 50% van dat van de index. Anders gezegd, BUFFERfund is 2,5 keer zo veilig als de index, in termen van volatiliteit.

De tweede vraag is wat een gezond rendement impliceert. Ons streven is op langere termijn, drie tot vijf jaar, een rendement te behalen dat in lijn ligt met het gemiddelde aandelenrendement. Een dergelijke doelstelling is, juist gezien het lage risico, ambitieus. Nog belangrijker dan deze doelstelling is ons streven om op de langere termijn, zelfs als de markt negatieve resultaten behaalt, een positief rendement te behalen. Dat is waarom we spreken over een ‘gezond rendement’ als ambitieuze langetermijndoelstelling.

Sinds de start van BUFFERfund, in augustus 2016, heeft ons fonds een rendement gerealiseerd van +17.26%. De benchmarkindex heeft een rendement behaald van +37,18%. Dat is in absolute termen een veel beter rendement. Maar hoe moeten we deze rendementen beoordelen in het licht van het gelopen risico? Dat leggen we uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel, de belegger heeft 500.000 euro aan vermogen en wil daarvan 25% aanwenden voor een volledig risicodragende aandelenbelegging. De overige 75% worden op een ‘veilige’ spaarrekening gestald. Dat kan betekenen dat 25%, ofwel 125.000 euro, wordt belegd in ES50 en 375.000 euro naar een spaarrekening gaat. Uitgaande van een gemiddelde spaarrente van +0,5% vanaf augustus 2016 en het rendement van +37,18% op ES50, is het totale rendement op het vermogen vanaf augustus 2016 dan gelijk aan +10,42%.

Op basis van de volatiliteitscijfers was het risico van ES50 sinds augustus 2016 precies 2,57 keer zo groot als dat van BUFFERfund. Een belegging in BUFFERfund zou dan 64% groot kunnen zijn (in plaats van 25%), waarbij de overige 36% op een spaarrekening terecht zou komen. Het totale rendement op het vermogen was dan sinds augustus uitgekomen op +11,59%. Let wel, het beleggingsresultaat van BUFFERfund is inclusief alle kosten. Als we ook de kosten van een indexfonds nog verrekenen met het ES50 resultaat, zou het rendement niet op +10,42% maar op +10,06% zijn uitgekomen. Gecorrigeerd voor het risico presteert BUFFERfund derhalve inclusief kosten +1,53% beter dan een indexfonds op ES50.

Ongeveer dezelfde, zelfs een iets betere, uitkomst zien we als we de draw-down als risicomaatstaf nemen. De maximale koersdaling vanaf het hoogst bereikte koerspunt voor ES50 is -17,50%, terwijl die van BUFFERfund slechts -6,59% bedroeg. Op basis van deze cijfers is het risico van BUFFERfund 37,7% van dat van de index, waardoor zelfs in bovenstaand voorbeeld 2,65 keer meer in BUFFERfund zou kunnen worden belegd, met een navenant hoger resultaat.

Deze rekenexercities worden ook nog eens bevestigd middels de alom toegepaste sharp ratio. Dit kerngetal geeft aan hoe goed de prestatie van een belegging is ten opzichte van het risicovrije rendement. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie. De ratio voor ES50 bedraagt momenteel 0,81, terwijl BUFFERfund met 1,04 ruim beter scoort.

Al deze cijfers bevestigen dat wij met BUFFERfund daadwerkelijk toegevoegde waarde voor onze participanten creëren. En dat stemt ons dan weer tevreden!

Het antwoord op de vraag van onze participant welk deel van zijn spaargeld in BUFFERfund belegd zou kunnen worden, zijn wij schuldig gebleven. Daar kan geen algemeen antwoord op gegeven worden en is uiteindelijk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en opvattingen.

Marcel Tak