BUFFERfund klaar voor de (onzekere) toekomst

“Guur weer op komst?” zo vroegen we in ons af in de blog van oktober. Die vraag kunnen we nu bevestigend beantwoorden. De afgelopen maand was wat de aandelenkoersen betreft één van de slechtste decembermaanden ooit. Een herstel in de laatste dagen van het jaar beperkte de schade nog enigszins, maar een verlies van -5,23% over december en -11,25% over heel 2018 voor onze benchmark Eurostoxx50 (ES50GTR) is wel even wennen, na zes opeenvolgende jaren met positieve rendementen.

Tabel: Rendementen op jaarbasis ES50 GTR 2001 – 2018

Ook BUFFERfund kreeg een tik te verwerken, maar het verlies van -3,30% in december en -4,13% over 2018 is duidelijk beter dan dat van onze benchmark. Het is overigens geen resultaat om heel blij van te worden. Een negatief rendement, hoe beperkt ook, blijft immers teleurstellend.

Grafiek: Koersontwikkeling en volatiliteit BUFFERfund vs. ES50 GTR 2018

In deze blog analyseren we niet alleen de cijfers over het afgelopen jaar, maar ook die sinds de start in augustus 2016. Daarnaast geven we aan hoe we ons beleid laten aansluiten bij de veranderende omstandigheden, om zo onze doelstellingen ook de komende jaren te realiseren.

BUFFERfund heeft over 2018 een negatief resultaat laten zien, maar staat sinds de start (18 augustus 2016) op een positief resultaat van +5,03%. Onze doelstelling is op lange termijn een gezond rendement te behalen, minstens gelijk aan dat van aandelen, maar met een risico minder dan de helft van dat van aandelen. Risico meten we in termen van volatiliteit van de koersen.

Onze benchmark is de Eurostoxx50 index, waarin de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven in de Eurozone zijn opgenomen. Wij hanteren daarbij de Bruto (Gross) Total Return index, kortweg ES50GTR. Deze index geeft het gerealiseerde rendement, inclusief alle door de bedrijven uitgekeerde dividenden, zonder dat de dividendbelasting daarvan is afgehaald. Deze index behaalde sinds de start van BUFFERfund een rendement van +7,86%.

Grafiek: Koersontwikkeling en volatiliteit BUFFERfund vs. ES50 GTR sinds start

Wat betreft het rendement heeft BUFFERfund dus een lichte achterstand op de benchmark. Kijken we naar het risico, dan blijkt dat de volatiliteit van de index, sinds augustus 2016, is uitgekomen op 12,3. BUFFERfund liet met een volatiliteit van 4,4 een veel lager risico zien dan dat van de index.

Met de sharpe ratio kan worden geanalyseerd hoe de mate van risico in relatie tot het behaalde rendement moet worden beoordeeld. Hoe hoger de sharpe ratio, hoe beter de prestatie. De sharpe ratio van ES50GTR is gelijk aan 0,22 terwijl die van BUFFERfund is uitgekomen op 0,38. De verhouding risico-rendement is voor BUFFERfund daarmee aanzienlijk beter dan die van ES50GTR.

Bij deze cijfers passen de volgende kanttekeningen. Wij hanteren als benchmark de bruto index. In de markt zien we dat nagenoeg alle partijen de netto index als benchmark gebruiken. In deze netto index is het dividend verminderd met de te betalen dividendbelasting. Wij vinden dat geen faire vergelijking, omdat in de praktijk veel beleggers in staat zijn de dividendbelasting (voor een deel) terug te vorderen. Als wij de netto ES50 index zouden hanteren, dan was het vergelijkingsrendement niet +7,86% geweest, maar +5,38%. Het risico van deze netto index is uiteraard gelijk aan dat van de bruto index (volatiliteit 12,3).

Grafiek: Koersontwikkeling BUFFERfund vs. ES50 GTR vs. ES50 NTR sinds start

Daarnaast willen we opmerken dat het BUFFERfund rendement inclusief alle kosten wordt gepresenteerd. Over het resultaat van de index zijn geen kosten berekend. Geen enkele belegging is echter kosteloos. Een belegging in de index kan bijvoorbeeld via een indexfonds, zoals bijvoorbeeld de iShares ES50 ETF. Zouden we ons totaalresultaat met deze ETF vergelijken dan is het vergelijkingsrendement niet +7,86% maar 6,55%, waarbij het risico ook weer 12,3 zou zijn. Hoe dan ook, BUFFERfund behaalde een iets lager rendement, maar heeft duidelijk een lager risicoprofiel dan de aandelenindex.

Om de prestatie van BUFFERfund te vergelijken met een belegging met hetzelfde risico, hanteren wij naast ES50GTR nog een tweede benchmark. Deze tweede benchmark laat een combinatie zien van ES50GTR en een brede Euro obligatie-index van overheids- en bedrijfsleningen (iBoxx Overall). We combineren deze indices zodanig dat de combinatie een gelijk risico heeft als dat van BUFFERfund. Deze gecombineerde index, die voor 67,7% zou bestaan uit obligaties en voor 32,3% uit aandelen, heeft sinds de start precies eenzelfde risico (volatiliteit) als dat van BUFFERfund. Deze qua risico gelijkwaardige index zou echter een rendement hebben behaald van +1,88%. BUFFERfund behaalde met hetzelfde risico dus een rendement van +5,03%.

Grafiek: Koersontwikkeling en volatiliteit BUFFERfund vs. Benchmark ES50 GTR/iBoxx sinds start. Samenstelling benchmark: 67,7% ES50 GTR / 32,3% iBoxx Overall.

Wat 2019 voor de belegger in het algemeen en BUFFERfund in het bijzonder in petto heeft, staat vooralsnog in de sterren geschreven. Vertalen de risico’s van een verdergaande handelsoorlog, een onzekere Brexit deal, het Italiaanse begrotingsprobleem, de afvlakkende economische groei en het krappere monetaire beleid (om maar wat majeure economische issues te noemen…) zich in een voortgaande koersdaling? Of zijn de markten voldoende gecorrigeerd en volgt er weer koersherstel? Zoals bekend laten wij ons bij het uitvoeren van ons beleid niet leiden door een visie op allerlei mogelijke toekomstige marktomstandigheden. Ons beleid is en blijft continu gericht op het beperken van de risico’s in combinatie met een zo hoog mogelijk rendementsperspectief. De gestructureerde producten die wij selecteren, borgen de meest optimale verhouding tussen risico en rendement.

Naast de certificaten die ook rendement genereren als de markten minder gunstig presteren, hebben wij de afgelopen periode certificaten aangeschaft met een andersoortig risicoprofiel. Het betreft certificaten met een nog grotere BUFFER dan de 10% – 20% die we gebruikelijk in portefeuille hebben. De nieuwe certificaten hebben een BUFFER tot wel 35%. Deze certificaten geven een beperkt rendement als de markten gelijk blijven, maar stijgen wel nagenoeg 1 op 1 mee als de aandelenkoersen herstellen. Het voordeel van deze certificaten ten opzichte van de ‘oude’ is, dat ze veel minder hard in koers dalen in een negatieve markt, maar wel minstens even hard in koers stijgen onder positieve marktomstandigheden. Daar staat tegenover dat ze in een zijwaarts bewegende markt niet of nauwelijks rendement genereren. Wij verwachten echter dat de beweeglijkheid op de beurs, welke kant het dan ook op zal gaan, nog wel even aanhoudt. Doordat deze nieuwe certificaten minder hard dalen, maar wel minstens even hard stijgen, hebben ze precies de eigenschappen die wij nodig hebben in de huidige marktomgeving.

Alle posities tezamen van ons fonds leiden tot een bepaalde te verwachten koersmutatie van BUFFERfund ten opzichte van de ES50GTR. Ons beleid is er op gericht dat BUFFERfund niet meer dan 7% in waarde daalt als ES50GTR in enkele dagen tijd met 10% in koers zou zakken. Wij noemen dit onze ‘Delta10-’ positie (D10-) en het beleid dat hierop is gericht het ‘Delta10-’ management (D10-M). Mede door de aanschaf van de genoemde certificaten hebben wij momenteel een D10- van -6,8%.

Wij monitoren ook de langere termijn gevolgen van een 10% daling van de beurskoersen. Stel dat na een 10% daling van ES50GTR, de beurskoersen een half jaar lang op dat lagere niveau blijven hangen. Het verlies van BUFFERfund zal dan teruglopen van -6,8% (de huidige D10-) tot -2,5%, dus zonder dat de aandelenkoersen zelf een herstel hebben laten zien. Als de index nog langer, een jaar, op het 10% lagere niveau blijft hangen, zal BUFFERfund zelfs een positief rendement behalen van +2,4%. In dit voorbeeld zou het totale rendement van ES50GTR, inclusief alle bruto dividend, vanaf de start van BUFFERfund dalen van +7,86% naar +0,93% (huidige resultaat -/- 10% + dividenden). BUFFERfund heeft naar verwachting dan zijn rendement zien oplopen van 5,03% naar 6,50%, inclusief alle kosten.

Let wel, dit zijn (theoretische) exercities waarop wij ons beleid baseren en bieden geen garantie dat de resultaten exact zo zullen uitpakken. Tussentijdse (scherpe) koersbewegingen kunnen een afwijkend resultaat laten zien.

Deze verantwoording van de behaalde resultaten en vooruitblik op het komende jaar is natuurlijk deels een technisch verhaal. Wij hechten echter aan een zo groot mogelijke transparantie en dan kunnen we niet om de nodige cijfers heen. U moet er met deze informatie immers op kunnen vertrouwen dat, hoe 2019 ook verloopt, wij conform onze geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten het beleid strak zullen uitvoeren. Wij zijn er op onze beurt van overtuigd dat onze unieke beleggingsstrategie voor onze participanten ook in de toekomst van toegevoegde waarde is. Een verminderd risico en op langere termijn een gezond rendement, dat mag u van BUFFERfund blijven verwachten.

Het spreekt overigens vanzelf dat gezondheid voor een ieder toch de belangrijkste asset is. Het hele BUFFERteam wenst u dan ook met name in dit opzicht een zeer voorspoedig 2019.