Duinen

BUFFERfund in onrustige markten

  • Markten zijn onrustig, maar (nog) geen sprake van paniek
  • Aandelen dalen met -13%, BUFFER met -4%
  • Aangepast beleid nogmaals uitgelegd, nog te vroeg voor conclusies

Op de aandelenmarkten heerste de afgelopen week een nerveuze stemming, voor een belangrijk deel veroorzaakt door een sterke toename van de besmettingen door het coronavirus. Steeds meer landen voeren zware maatregelen in om het virus onder controle te krijgen. Geleerd hebbende van de eerste golf lijken overheden een volledige lockdown te willen vermijden, hoewel de situatie in verschillende landen toch aardig in die richting komt.

Beleggers lijken nog niet in paniek, maar het koersherstel op de beurzen vanaf de crash in maart kwam tot stilstand en een flink deel van dat herstel is de afgelopen weken weer opgegeven. De hoogste stand, na de koersdreun in maart, van de brede Eurostoxx50 bruto index werd op 20 juli bereikt (1439 punten). Sindsdien zijn de koersen van de index met -13% gedaald. BUFFERfund is over dezelfde periode met -4% in waarde gedaald.

Het tekent de voorzichtige positie die BUFFERfund momenteel inneemt, ingegeven door meerdere grote onzekerheden die boven de markt hangen. Naast het coronavirus zijn dat allereerst de ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen. Vooral de onzekerheid rond de machtsoverdracht bij een too close to call uitslag speelt de beurzen parten. Daarnaast lijken de onderhandelingen over een (handels)verdrag tussen de EU en het VK dat de Brexit regelt nog bepaald niet op een succesvolle uitkomst te duiden. De slepende handelsoorlog tussen de VS en met name China, maar mogelijk ook Europa, is een ander risico dat de markt sterk kan beïnvloeden. Tot slot moet de schuldenproblematiek van overheden en bedrijfsleven worden genoemd. Met de huidige ultra lage rente lijkt die verdoezeld, maar kan op elk moment weer gaan opspelen.

Natuurlijk zijn er niet alleen risico’s. De bedrijfsresultaten in corona tijden lijken tot nu toe mee te vallen. Meer dan 80% van de bedrijven uit de S&P500 index heeft de winstverwachtingen verslagen. Dat kan ook aan de lage verwachtingen hebben gelegen, maar het tekent dat de situatie van veel (grote) bedrijven beslist niet hopeloos is. Ook de lage rente, die de centrale banken nog lang in stand lijken te willen houden, draagt er aan bij dat de effecten van de zware economische terugval het bedrijfsleven tot nu toe minder hard treffen. In onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel bedrijven rapporteerden (blauw/wit) en in hoeveel gevallen de door analisten verwachte winst en omzet werd overtroffen (groen/rood).

 

Alle omstandigheden afwegende blijft BUFFERfund echter voorzichtig gepositioneerd. Hoewel het fonds niet immuun is voor een sterke terugval van de aandelenkoersen, heeft BUFFERfund de afgelopen weken minder schade opgelopen. Dat heeft niet alleen te maken met de ingenomen voorzichtige positie, maar ook met het karakter van ons fonds. Door de BUFFERS in de certificaten is er een behoorlijke bescherming tegen koersdalingen op de beurs. Met het na de maartcrash aangepaste beleid verwachten we een eventuele nieuwe koudegolf op de financiële markten aanzienlijk beter te kunnen doorstaan.

Het aangepaste beleid bestaat uit het hanteren van een combinatie van hoger risico producten met zeer lage risico producten, tot zelfs cash aan toe. Bovendien worden, naast certificaten op indices, nu ook individuele aandelen als onderliggende waarde gekozen. Tot slot worden niet meer automatisch de BUFFERgrenzen verdedigd indien de BUFFER in het certificaat door een koersdaling van de onderliggende waarde (te) klein is geworden. Bij dit alles hanteren we niet meer per se de Eurostoxx50 index als onze benchmark voor het beleid. We geven kort nogmaals een toelichting op het (beoogde) effect van de beleidswijzigingen.

1. Combinatie hoger risico producten en laag risico producten
Het doel van deze strategie is bij extreme koersdalingen het risico te verkleinen dat het fonds een (bijna) net zo grote koersdaling ondergaat als de brede aandelenmarkten. Stel er is de keuze tussen een 100% belegging in producten met een gemiddeld risico of een 50% belegging in hoog risico certificaten gecombineerd met een 50% positie in laag risico certificaten (of cash), die nauwelijks afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Bij extreme neerwaartse koersbewegingen zal de tweede strategie, door middel van de BUFFER van de laag risico certificaten, per saldo minder hard geraakt worden.

2. Certificaten op individuele aandelen
De keuze om een beperkt deel van het fonds te beleggen in certificaten met individuele aandelen als onderliggende waarde is bedoeld om meer te profiteren van de voordelen van gestructureerde producten. De risico-rendement verhouding van Bonus Certificaten wordt aantrekkelijker bij een hoge volatiliteit. Veel goede aandelen hebben soms toch een hoge volatiliteit, waardoor certificaten een (veel) beter rendementsperspectief (of grotere BUFFER) bieden dan certificaten op indices met een lagere volatiliteit.

3. Niet meer per se verdedigen van BUFFERgrenzen
Voor de coronacrisis hanteerden we het beleid dat certificaten met een BUFFER minder dan 10% vervangen werden door nieuwe certificaten met een BUFFER van minstens 20%. In maart bleek dat deze strategie, bij extreem hoge volatiliteit, niet was vol te houden. Certificaten moeten bij die hoge volatiliteit tegen te lage prijzen worden verkocht. Dat voordeel zie je minder goed terug bij de aankoop van de nieuwe certificaten met een veel grotere BUFFER. Daarnaast blijkt in een periode van zeer hoge volatiliteit de handel in de certificaten moeizaam. Dat kan er mede toe leiden dat nieuwe certificaten op een ander tijdsstip worden gekocht dan de verkochte certificaten, met alle (timing)risico’s van dien.

4. Beleid niet meer gericht op één aandelenindex (Eurostoxx50)
Wij kregen van verschillende kanten de vraag op welke wijze de prestatie van BUFFERfund beoordeeld moet worden, als de Eurostoxx50 niet meer dé benchmark is. Echter, de gedachte achter de beleidswijziging ons niet meer te focussen op deze index is een andere. Wij zullen bij het beleid niet meer per se de intentie hebben de prestatie van BUFFERfund te koppelen aan één index, dus ook niet de Eurostoxx50. Wij nemen posities in die, op grond van de actuele marktsituatie, de meest optimale zijn. De vraag hoe die positie zich verhoudt tot de index, bijvoorbeeld of BUFFERfund bij een sterke stijging van de aandelenindex deze kan bijhouden, speelt daarbij geen rol (meer). Dat maakt een onafhankelijker beleid mogelijk en kan op korte termijn een afwijkend resultaat ten opzichte van de index betekenen. Maar het betekent dat de doelstelling van BUFFERfund om op langere termijn een gezond rendement te behalen, bij het tegelijkertijd matigen van de risico’s en onafhankelijk van de prestatie van een index, beter bereikt kan worden.

Over het succes van het aangepaste beleid, dat we per 1 augustus hebben ingevoerd, is gezien de korte looptijd nog weinig te zeggen. Wel kunnen we constateren dat we in het huidige klimaat de verliezen flink hebben weten te beperken. Maar eerlijkheidshalve voegen we daaraan toe dat dit in de jaren voor corona ook lukte. De huidige marktsituatie is (nog) niet te vergelijken met die in maart. Maar mede door het aangepaste beleid hebben we er alle vertrouwen in dat bij een eventuele nieuwe crash BUFFERfund wel in staat is ook de daling op korte termijn te temperen om zo op langere termijn een gezond rendement te realiseren.