Beleggingsbeleid

Op welke manier worden de beleggingen binnen het fonds beheerd?

Het fonds koopt, om zijn doelstellingen te bereiken, beleggingscertificaten die doorgaans aan de Duitse beurs genoteerd zijn. Het betreft met name (Capped) Bonus Certificaten en Discount Certificaten. Deze certificaten zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde, zoals een aandelenindex of een individueel aandeel. Dagelijks wordt vastgesteld of de certificaten voldoen aan de vooraf door ons vastgestelde criteria. Eén van de criteria is bijvoorbeeld dat van het (Capped) Bonus Certificaat de BUFFER (het verschil tussen de actuele stand van de Eurostoxx50 en de ondergrens van deze index, zoals vastgesteld in het certificaat) niet te klein of te groot wordt. Daarnaast hebben we ook Reverse Capped Bonus Certificaten in ons fonds, om winst te maken als de beurs (flink) daalt. In ons beleid is deltamanagement een belangrijke tool.

Wat houdt het beleid van deltamanagement in?

Deltamanagement is het beleid waarin we op continue basis monitoren hoeveel BUFFERfund naar verwachting in waarde verandert bij een opwaartse of neerwaartse beweging van de aandelenkoersen met 10%. Op deze wijze kunnen we de in te nemen posities optimaliseren in termen van risico en rendement.

Hoe selecteert de fondsmanager de beleggingen van het fonds?

Wij selecteren onze (Capped) Bonus en Discount Certificaten uit het aanbod van honderdduizenden van deze producten. Eén van de belangrijke criteria is hoe de certificaten op koersschommelingen van de markt reageren. Wij hebben programma's waarin deze zogenaamde delta's van de certificaten direct worden berekend. Die monitoring geldt niet alleen voor de nog aan te schaffen certificaten, maar ook voor de certificaten in portefeuille en vindt dagelijks plaats.

Is de strategie van BUFFERfund veilig en aantrekkelijk genoeg om zo mijn hele vermogen te beleggen?

Wij adviseren niet uw gehele vermogen in ons fonds te beleggen. BUFFERfund is te vergelijken met een gewone belegging in aandelen. Alle aandelenbeleggingen, en dat geldt dus ook voor BUFFERfund, gaan gepaard met de daarbij behorende risico's. Spreiding van uw beleggingen, over verschillende regio’s, sectoren, en ook over verschillende beleggingsmethoden, verlaagt uw totale beleggingsrisico.

Waarom gebruikt het fonds ook Reverse Bonus Certificaten?

Reverse Bonus certificaten leveren met name winst in geval van koersdalingen van de onderliggende index. Het doel van deze certificaten is het verlies van het fonds te beperken in tijden van koersdalingen. Bij grote koersstijgingen is er met deze reverse certificaten het risico van verlies. Dat vereist actief beheer van deze certificaten (DRM). Per saldo zal, mede door het gebruik van reverse certificaten, het fonds naar verwachting een gelijkmatiger koersverloop hebben dan de onderliggende index.

Wat is precies het voordeel van het gebruik van Dynamisch Winst Management (DWM) en Dynamisch Risico Management (DRM)?

DWM en DRM passen we toe op (Capped) Bonus Certificaten. (Capped) Bonus Certificaten hebben grote voordelen, zoals een vast rendement ook bij dalende koersen. Er is echter ook een aantal aspecten waarmee we goed rekening houden. Ten eerste is er flink verlies mogelijk als de koers van de aan het certificaat gekoppelde index de ondergrens van het certificaat neerwaarts doorbreekt. Door certificaten tijdig te verkopen, kunnen wij die doorbraak voorkomen waardoor verliezen beperkt worden (DRM).

Als de onderliggende waarde daarentegen sterk is gestegen en de BUFFERS te groot worden, is door de maximale Bonusaflossing van een Capped certificaat het resterend rendement nog maar gering. In dat geval verkopen wij het certificaat om plaats te maken voor een nieuw met een hoger rendementsperspectief (DWM).

Ontvangt het fonds ook dividend op de Certificaten?

Nee, dividenden zijn in de prijs verdisconteerd.

Hoe zal BUFFERfund naar verwachting onder verschillende marktomstandigheden presteren?

De uiteindelijke prestatie hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld de koersbeweeglijkheid van aandelen (volatiliteit), de snelheid en omvang van koersveranderingen en de beleidskeuzes die we tussentijds maken. Toch kunnen we wel een indicatie geven (over een periode van één jaar) van de toekomstige prestaties van BUFFERfund onder verschillende scenario’s.

Aandelenkoersen            BUFFERfund

sterk stijgend                 stijgt, maar minder snel

gematigd stijgend          stijgt, net zo snel

stagnerend                     stijgt (beperkt)

gematigd dalend             gelijk, tot licht stijgend

sterk dalend                   dalend, maar minder sterk

Voor ons beleid maken we gebruik van een zogenaamde deltatabel, die aangeeft hoe BUFFERfund naar verwachting reageert op koersveranderingen van de onderliggende aandelen. Een actueel overzicht van de deltatabel treft u in de laatste factsheet.

LET OP: realisaties kunnen afwijken van de indicaties in de delta tabel.

Op korte termijn: door een oplopende volatiliteit kan BUFFERfund op korte termijn sterker dalen dan in de tabel aangegeven. Zolang geen BUFFERS worden doorbroken, zal deze extra daling in de loop van de tijd echter worden goedgemaakt.

Op langere termijn: als door een snelle daling BUFFERS wel worden doorbroken en er vervolgens een snelle stijging plaatsvindt, kan het resultaat slechter uitvallen. Tussentijdse beleidskeuzes kunnen het resultaat dan beter (maar ook slechter) doen uitpakken.

De gemiddelde BUFFER omvang bedraagt op dit moment 41% (februari 2021).