Analyse resultaten BUFFERfund

Inleiding

BUFFERfund heeft als doelstelling om met een verlaagd risico een gezond rendement te behalen. Onder een verlaagd risico verstaan we in dit geval dat het risico van ons fonds minstens de helft lager ligt dan het risico van de benchmark. Dit impliceert in de praktijk dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van het fonds niet hoger mag uitvallen dan 50% van die van de Eurostoxx50 index (ES50). Een gezond rendement betekent: op langere termijn een positief rendement, dat zich kan meten met een gemiddeld aandelenrendement, in ons geval dat van ES50. Voor een lange termijnbelegging tenslotte geldt dat deze een periode van circa vijf jaar bestrijkt.

BUFFERfund is in augustus 2016 gestart. Wat betreft het rendement kunnen daarom nog geen lange termijn conclusies worden getrokken. Om potentiële beleggers zo goed mogelijk inzicht te geven in de potentiële resultaten van een BUFFERbelegging hebben wij eerder op deze plaats een backtest over de periode 2005-2015 gepresenteerd. Uit die backtest bleek dat over de periode van tien jaar een belegging volgens de BUFFERmethode bovengemiddeld rendeerde ten opzichte van ES50, met de helft van het risico.

Het nadeel van een backtest is dat deze geheel gebaseerd is op veronderstellingen, en de resultaten daardoor voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Daarnaast is een backtest gekoppeld aan historische marktomstandigheden die thans geheel anders kunnen zijn. De huidige marktomstandigheden zijn inderdaad flink veranderd ten opzichte van die in de BUFFERbacktest periode. De volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van ES50 was over die periode gemiddeld 24, terwijl deze momenteel nauwelijks 13 haalt. Dat heeft er toe geleid dat ons beleid (niet onze doelstellingen!) is aangepast, waardoor wij de backtest niet helemaal representatief meer vinden. Aangezien we inmiddels een trackrecord hebben van bijna 3,5 jaar, vervangen we de backtest daarom voor een analyse van de daadwerkelijke resultaten van BUFFERfund. Op deze wijze verkrijgen (potentiële) participanten het beste inzicht in de rendementsperspectieven en risico’s van ons fonds.

Samenvattende conclusies

  • Sinds de start van BUFFERfund is het risico daadwerkelijk steeds minder dan de helft van dat van een gemiddelde reguliere aandelen-indexbelegging (ES50). Daar staat tegenover dat het absolute rendement, door de bijna continu sterk opgaande markt sinds augustus 2016, lager is dan dat van de benchmark.
  • Rekening houdend met het risico heeft een belegging in BUFFERfund echter wel degelijk toegevoegde waarde opgeleverd ten opzichte van een vergelijkbare gemiddelde aandelenbelegging (ES50). Deze conclusie wordt getrokken op basis van:
    • de Sharpe ratio, die voor BUFFERfund met 1,05 hoger is dan de 0,85 voor ES50
    • een gecombineerde index van aandelen (37%) en obligaties (63%) met gelijk risico heeft minder rendement behaald (+16,92%) dan BUFFERfund (+18,35%)
  • BUFFERfund heeft in drie recente korte periodes met sterk dalende aandelenkoersen de rendementsschade daadwerkelijk fors beperkt. ES50 daalde over drie onderzochte periodes respectievelijk -10,82%, -17,04% en -11,69%. Voor BUFFERfunds waren deze cijfers -1,98%, -6,55% en -4,13%.

Resultaten per ultimo december 2019

Rendement en risico (volatiliteit)

BUFFERfund heeft sinds de start op 18 augustus 2016 een rendement behaald van +18,35%, ofwel +5,13% op jaarbasis. Het risico dat gedurende die periode is gelopen meten we aan de hand van de volatiliteit van de koers van het fonds. Die volatiliteit is gelijk aan 4,89. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico van een belegging. Wij vergelijken de prestatie van BUFFERfund met onze benchmark, ES50. De benchmark heeft sinds de start van ons fonds een rendement behaald van +39,47%, gelijk aan +10,39% op jaarbasis. Dat rendement werd behaald onder een gelijktijdige volatiliteit van 12,54.

De volatiliteit geeft aan dat er een 95% kans is dat het toekomstige rendement van de belegging gelijk is aan het historische rendement plus en min twee keer de berekende volatiliteit. BUFFERfund behaalde een rendement van 5,13% op jaarbasis bij een volatiliteit van 4,89. Dat betekent dat er een grote waarschijnlijkheid is dat BUFFERfund over een periode van een jaar een rendement tussen -4,65% en +14,91% behaalt. Met het historische rendement en de volatiliteit van ES50 kan worden berekend dat na een jaar de index naar alle waarschijnlijkheid een rendement zal behalen tussen -14,69% en +35,47%.

Natuurlijk zijn dit theoretische berekeningen die weliswaar een duidelijke indicatie geven, maar niet per se zekerheid over de toekomstige realisaties. Bovendien zijn de marges, met name in het geval van ES50 met zijn hogere volatiliteit, erg groot. Belangrijker dan de geschatte uitkomsten is dat uit de werkelijke volatiliteit van BUFFERfund en ES50 blijkt dat het risico van het fonds ruim twee keer zo laag is als een belegging in de benchmark aandelenindex. Keerzijde is dat dit zolang de bull-markt aanhoudt wel tot een lager rendement leidt.

Beoordeling risico en rendement: sharpe ratio

Om het rendement van BUFFERfund te beoordelen in relatie tot het risico berekenen we de in de financiële wereld alom gebruikte maatstaf: de sharpe ratio. De sharpe ratio laat zien hoe het extra rendement van een (risicovolle) belegging moet worden beoordeeld ten opzichte van het risicovrije rendement. Hoe hoger de sharpe ratio, hoe beter de rendementsprestatie ten opzichte van het risico.

Het risicovrije rendement is momenteel 0,0%. BUFFERfund heeft met het rendement sinds de start van +18,35% en een volatiliteit van 4,89 een sharpe ratio van 1,05. ES50 heeft met het eerder genoemde rendementscijfer en de volatiliteit over dezelfde periode een sharpe ratio van 0,85. Dat betekent dat BUFFERfund werkelijk toegevoegde waarde heeft geleverd ten opzichte van een (index)belegging in ES50. Daarbij moet nog worden meegenomen dat we het ES50 resultaat hebben berekend zonder kosten, die zeker 0,25% op jaarbasis zullen bedragen. Met inbegrip van de kosten zou de sharpe ratio voor ES50 nog wat lager uitvallen. De prestatie van BUFFERfund is (uiteraard) inclusief alle kosten.

Analyse met gelijk risico benchmark

De sharpe ratio maakt beleggingen met een verschillend risico aan elkaar vergelijkbaar. Er is nog een andere methode om de prestatie van BUFFERfund te beoordelen. Daartoe creëren we een benchmark, die bestaat uit aandelen en obligaties, met exact hetzelfde risico (volatiliteit) als BUFFERfund. Een dergelijke benchmark zou per 31 december 2019 voor 63% uit obligaties (iBoxx Overall, euro) en voor 37% uit aandelen (ES50) hebben bestaan. Een dergelijke gecombineerde index zou sinds de start van BUFFERfund een volatiliteit hebben van 4,88. Dat is nagenoeg gelijk aan het risico van BUFFERfund. Deze geconstrueerde gecombineerde index zou sinds de start van BUFFERfund een rendement hebben behaald van +16,92%, lager derhalve dan de +18,35% van BUFFERfund. Ook hierbij tekenen we aan dat de gecombineerde index zonder kosten is berekend (schatting 0,25% per jaar), zodat het feitelijk verschil nog wat groter uitvalt. In ieder geval is de conclusie dat met hetzelfde risico BUFFERfund een hoger rendement realiseerde dan de gecombineerde aandelen/obligatie index.

Scenario-analyse

Een manier om inzicht te verkrijgen in de mogelijk toekomstige prestaties van BUFFERfund is gebruik te maken van de deltatabel die we hanteren in ons risicobeheer. In onderstaande deltatabel wordt de risicopositie van BUFFERfund weergegeven, zoals we die op dagelijkse basis besturen. Zo zien we in de tabel per 31 december 2019 dat als ES50 in korte tijd (direct) met 10% zou dalen, BUFFERfund naar verwachting met -3,9% in waarde daalt. Na een jaar zou, zonder dat ES50 zich herstelt, BUFFERfund het verlies hebben teruggebracht naar           -1,0%. Bij een 25% daling van de index zou BUFFERfund over een jaar een verlies lijden van -4,7%, na aanvankelijk -13,2% te zijn gedaald.

Aan de andere kant van het spectrum zien we dat als ES50 in korte tijd stijgt met 25%, BUFFERfund naar verwachting met +10,5% in waarde zal toenemen. Na een jaar zou die waardestijging zijn opgelopen tot +12,0%.

De tabel geeft per mogelijke koersbeweging van ES50 het verwachte rendement van BUFFERfund weer. De verwachting is gebaseerd op een berekening van de waarde van de financiële producten waarin het fonds belegt. Uiteraard zijn de berekende en daarmee verwachte rendementen indicatief. Op grond van marktontwikkelingen bijvoorbeeld, kunnen we nieuwe certificaten aanschaffen waardoor het rendementsbeeld verandert. Wekelijks plaatsen wij als beheerder van BUFFERfund de tabel op de website, zodat onze beleggers een transparant inzicht krijgen in de verwachte resultaten bij verschillende scenario’s.


BUFFERfund en dalende markten

De hoofddoelstelling van BUFFERfund is risicobeheersing. Is dat in de afgelopen jaren voldoende gelukt? De markt heeft per saldo een fors opgaande beweging laten zien. Hoewel er veel risicofactoren zijn (zoals handelsoorlog VS-China, global schuldenproblematiek, Brexit, monetair beleid) hebben deze zich nauwelijks of niet vertaald in scherpe neerwaartse koersbewegingen, zeker niet over een langere periode. Wel zagen we een paar keer kortere periodes waarin de aandelenkoersen daalden. Wij laten per periode de gerealiseerde rendementen zien van zowel BUFFERfund als ES50.

Periode 1 november 2017 tot/met 26 maart 2018

Over deze periode van bijna vijf maanden hebben de aandelenkoersen een serieuze stap terug gezet. ES50 verloor in die periode -10,82%. BUFFERfund behaalde over dezelfde periode een negatief rendement van -1,98%. De strikte risicobeheersing leidde tot een aanzienlijke beperking van de rendementsschade.

Periode 22 mei 2018 tot/met 27 december 2018

De grootste koersval sinds de start van BUFFERfund vond plaats in de periode mei 2018 tot en met december 2018. In ruim zeven maanden tijd daalde ES50 met -17,04%. Ook BUFFERfund liep rendementsschrammen op, maar de daling met -6,55% was veel beperkter.

Het jaar 2018

In 2018 eindigden de indices met een negatief rendement. Voor ES50 was het resultaat, inclusief dividend maar exclusief kosten, -11,69%. BUFFERfund wist het verlies over het gehele jaar beperkt te houden tot -4,13%. Het matigende effect van een BUFFERbelegging ten opzichte van een volledige blootstelling aan de aandelenmarkt was duidelijk.