Duinen

Aanpassingen uitvoering beleggingsbeleid BUFFERfund

De afgelopen maanden hebben de aandelenmarkten zich van hun ruwste kant laten zien. De aandelenkoersen daalden als gevolg van de corona crisis in korte tijd tot wel 40% in waarde. Nadien vond bijna even snel een aanzienlijk herstel plaats.

BUFFERfund heeft sinds de start in augustus 2016 als doelstelling op langere termijn een gezond rendement te realiseren, minstens gelijk aan dat van aandelen, maar wil daarbij wel de koersbewegingen matigen. In maart jl. is die doelstelling door de massieve koersdaling sterk onder druk gekomen. Ons fonds daalde bijna even hard als de benchmarkindex, de Eurostoxx50.

Zoals eerder al bericht hebben wij naar aanleiding van deze teleurstellende ontwikkeling direct een aantal aanpassingen in de uitvoering van het beleggingsbeleid doorgevoerd. De belangrijkste was de liquiditeiten in ons fonds te vergroten in combinatie met het aanhouden van meer certificaten met een verhoogd risicoprofiel. De certificaten met het verhoogde risicoprofiel moeten ervoor zorgen dat het rendementsperspectief van BUFFERfund op het gewenste peil blijft, terwijl de liquiditeiten een betere garantie bieden tegen sterke negatieve koersbewegingen op de aandelenmarkt. Daarnaast besloten we BUFFERS van certificaten niet meer per se geforceerd te verdedigen, omdat dit bij grote bewegingen in korte tijd sterk afbreuk doet aan het rendementsperspectief.

Met deze aanpassingen zijn we erin geslaagd om vanaf het dieptepunt op 16 maart jl. tot nu 17% herstel te realiseren. Over deze periode behaalde de benchmark het dubbele rendement. BUFFERfund realiseerde dat herstel echter met een liquiditeiten positie tot soms wel 75%, aanzienlijk minder risico dus. Momenteel is de omvang van onze liquiditeit 55%.

Wij hebben moeten concluderen dat onze strategie onder de extreme situatie in maart niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. Daarnaast achten wij het waarschijnlijk dat de aandelenmarkten de komende jaren vaker grote koersuitslagen laten zien, vergelijkbaar met of zelfs nog erger dan die in maart jl. Dit heeft ertoe geleid dat we na rijp beraad, naast de bovengenoemde aanpassingen, nog enkele wijzigingen gaan doorvoeren.

Die aanpassingen hebben in de eerste plaats te maken met de gebeurtenissen in maart. Ze worden echter ook doorgevoerd omdat we in onze recente evaluatie van de prestaties van BUFFERfund hebben geconstateerd dat, mede door de onrustige markten, zich aantrekkelijke kansen met andere gestructureerde producten voordoen.

Wij beperkten ons in principe tot het gebruik van Bonus en Discount Certificaten met een aandelenindex, vooral de Eurostoxx50, als onderliggende waarde. Er zijn echter ook regelmatig kansen bij andere gestructureerde producten die van toegevoegde waarde kunnen zijn om onze doelstellingen te behalen. Daaronder vallen ook zelfgemaakte constructies met opties in combinatie met laagrisico producten (zoals obligaties). Tevens kunnen andere onderliggende waarden dan alleen indices, met name individuele aandelen, de rendementsperspectieven van BUFFERfund verder optimaliseren.

De belangrijkste voorgenomen veranderingen in het beleid laten zich aldus als volgt samenvatten:

  • Meer dan voorheen zal BUFFERfund een deel van de positie in laagrisico producten beleggen en zelfs, indien nodig, als kasgeld aanhouden. Deze BUFFERpositie moet meer zekerheid bieden dat BUFFERfund bij toekomstige extreme koersdalingen minder hard geraakt wordt.
  • Om het rendementsbeperkende effect van de laagrisico positie op te vangen, zullen ook certificaten gezocht worden met een hoger risicoprofiel die daarmee meer rendementsperspectief bieden.
  • We zullen de BUFFERS minder strak verdedigen dan voorheen. Dat betekent dat we niet voortdurend ‘gedwongen zijn’ (uit hoofde van het vastgestelde beleid) posities te verkopen en te kopen. Zo kan beter, op basis van een inschatting over de actuele marktsituatie, worden gehandeld.
  • Andere onderliggende waarden kunnen incidenteel aantrekkelijke beleggingskansen bieden en vormen daarmee een interessante aanvulling op de basisstrategie (indices). Met name certificaten met aandelen als onderliggende waarden bieden vaak (veel) hogere rendementen (of hetzelfde rendement met (veel) hogere BUFFERS) dan met indices kunnen worden behaald. Het is niet de bedoeling dat we aandelen selecteren alleen maar op basis van een analyse van de kwaliteit van het bedrijf in relatie tot de koers van het aandeel (stockpicking). Het gaat er in voorkomende gevallen met name om dat we het risico (BUFFER) en het rendement (Bonuskoers) van het certificaat afwegen tegen de kwaliteit van het aandeel sec.
  • We richten ons niet uitsluitend meer op Bonus Certificaten en Discount Certificaten. Ook andere gestructureerde producten (Garantiecertificaten, turbo’s, opties en ETF’s) kunnen in aanmerking komen voor een positie.
  • We zullen onze focus minder richten op de prestaties op korte termijn. Zo hebben we steeds aangegeven dat als de aandelenkoersen in korte tijd met 10% dalen, BUFFERfund niet meer dan 7% in koers mag zakken. Deze korte termijn tactiek laten we los, omdat deze onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een sterk oplopende volatiliteit, niet goed is te realiseren. Bovendien leidt een dergelijke korte termijn tactiek dikwijls tot geforceerde aanpassingen in onze posities die op langere termijn niet in het belang van onze participanten zijn.
  • Ook zullen we onze prestaties, zeker op korte termijn, niet meer direct spiegelen aan één benchmark (Eurostoxx50). Dat kan in bepaalde situaties tot geforceerd beleid leiden. We streven op langere termijn een gezond rendement na en zullen dat vergelijken met meerdere beleggingsalternatieven. Participanten kunnen dan zelf beoordelen in hoeverre de prestaties van BUFFERfund bevredigend zijn.

In verband met alle aanpassingen is ook het informatiememorandum van BUFFERfund gewijzigd. Zie met name hoofdstuk 4 (Beleggingsbeleid).

Conform de bepalingen in het informatiememorandum zullen aanpassingen die een wijziging van het beleggingsbeleid inhouden niet voor 1 augustus a.s. worden doorgevoerd

Al de voorgenomen en deels al gerealiseerde aanpassingen worden doorgevoerd om de niet veranderde hoofddoelstelling van BUFFERfund beter te kunnen bereiken. Die doelstelling is en blijft op langere termijn (3-5) jaar een gezond rendement te behalen, maar met het gelijktijdig matigen van de risico’s die een reguliere aandelenbelegging met zich meebrengt.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, schroomt u dan niet ons te mailen (info@bufferfund.nl) of ondergetekende te bellen (06-19 47 25 48).

Met vriendelijke groeten,

Namens het BUFFERteam,

Marcel Tak